Wspieraj Caritas

Rodzaje zajęć w Świetlicy oraz ich cel

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

 

 

Zajęcia mają na celu korygowanie i kompensowanie braków szkolnych i wychowawczych. Jest to forma zajęć, w których wychowankowie otrzymują pomoc w nauce oraz odrabianiu prac domowych jak również powtarzaniu, utrwalaniu nieopanowanych, trudniejszych treści programowych.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

Podczas zajęć rozwijane są zdolności plastyczne dzieci oraz możliwość wyrażania siebie za pomocą technik plastycznych. Prowadzone są w formie indywidualnej jak i grupowej (np. tworzenie wspólnej pracy).

 

Cele zajęć:

 • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
 • rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego;
 • rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wyszukiwanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu;
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi i obserwowanie uzyskanych efektów;
 • posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu;
 • zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

 

Zajęcia rozwijają zdolności muzyczne dzieci oraz umożliwiają prezentację własnych umiejętności na różnego rodzaju uroczystościach w społeczności lokalnej.

 

Cele zajęć:

 • rozwijanie zainteresowań muzycznych;
 • zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych;
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką;
 • przygotowanie do publicznych występów;
 • praca dla dobrego wizerunku świetlicy;
 • kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

ZAJĘCIA TANECZNE

 

Zajęcia rozwijaną umiejętności taneczne dzieci oraz dają możliwość odreagowania negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych.

 

Cele zajęć:

 • nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych;
 • wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, zdolności;
 • kształcenie sprawności ruchowej dzieci;
 • nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się;
 • budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły;
 • nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się przepisom, samoopanowania.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Program zajęć komputerowych został opracowany do potrzeb grupy. Podczas zajęć rozwijane są zdolności informatyczne dzieci.

 

Cele zajęć:

 • rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną;
 • zaproponowanie alternatywnej formy spędzania wolnego;
 • ukazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem);
 • kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera w uczeniu się innych przedmiotów;
 • rozwijanie zdolności intelektualnych młodzieży;
 • zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego korzystanie z encyklopedii multimedialnych.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałe, dzieci mające problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska. Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

 

Cele zajęć:

 1. Rozwojowe
  1. poznania samego siebie, swoich mocnych i słabych stron;
  2. budowania poczucia własnej wartości;
  3. doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych;
  4. kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).
  5. przełamywania nieśmiałości i nawiązywania kontaktów;
  6. umiejętności wyrażania swoich uczuć;
  7. umiejętności wytyczania celu;
  8. umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności;
  9. uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;
  10. uczenia współpracy i współdziałania.
 2. Edukacyjne
  1. poznawanie mechanizmów sięgania po środki uzależniające;
  2. kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz zachowań i akceptacji względem odmienności innych osób.
 3. Terapeutyczne
  1. odreagowania emocji;
  2. rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji;
  3. lepszego zrozumienia ludzkich zachowań;
  4. otrzymywania wsparcia od grupy;
  5. przyjmowania i dawania informacji zwrotnych.