Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"

2019-09-30 01:00

 

 

 

Miasto Siedlce zrealizowało projekt pod nazwą:


„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Całkowita wartość projektu: 13.026.903,21 zł (w tym wydatki poza projektem)

Wydatki kwalifikowane: 10.717.902,21 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4.999.901,38 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1.607.685,33zł

Wartość dofinansowania od Konserwatora Zabytków: 900.000,00 zł

Wkład własny: 6.419.316,50 zł

Okres realizacji projektu: 2017–2019

Beneficjent: Miasto Siedlce

 

Zakres rzeczowy projektu polegał m.in. na:

- przebudowie i remoncie istniejącego budynku,

- budowie łącznika,

- budowie przyłączy kanalizacji deszczowej, wody i kanalizacji sanitarnej,

- przebudowie linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia,

- budowie zalicznikowej linii zasilającej i oświetlenia terenu,

- budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej,

- budowie zjazdu, dojść, drogi manewrowej i miejsc parkingowych,

- pracach rozbiórkowych i zagospodarowaniu terenu wokół budynku.

 

Celem głównym projektu jest przywrócenie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego do pełnienia funkcji społeczno - gospodarczych (w tym oświatowych) na obszarze zdegradowanym. Działania rewitalizacyjne w ramach projektu są elementem zaplanowanych i skoordynowanych procesów, ukierunkowanych na odwrócenie negatywnych trendów zachodzących w obszarze kryzysowym, którym jest centrum miasta Siedlce. Realizacja przedmiotowego projektu jest sposobem przeciwdziałania marginalizacji obszaru kryzysowego, na którym realizowany jest projekt, oraz stworzenie warunków do aktywizacji społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.

Wróć