• Informacje dla beneficjentów

Wspieraj Caritas

Informacje dla beneficjentów

Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Siedleckiej zwana dalej „Wypożyczalnią” świadczy usługi na rzecz mieszkańców Diecezji Siedleckiej.
 2. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz osób niepełnosprawnych z różnego typu niepełnosprawnościami, które:
 3. utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 4. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, których konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego potwierdził lekarz prowadzący.
 5. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych zwanych dalej „sprzętem”, przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad”, który dostępny jest w siedzibie Wypożyczalni.
 6. Wypożyczający odpowiada za użyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkody, określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zasady wypożyczenia sprzętu

 1. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu wypożyczalni a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
 2. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości, zalecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu.
 3. Sprzęt jest użyczany na okres 4 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej w terminie nie późniejszym, niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. Maksymalny okres wypożyczenia poszczególnego sprzętu określa załącznik nr 2 do niniejszych „Zasad”.
 6. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu.
 7. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi bezpłatnie.

III. Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt

 1. Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
 2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
 3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartości zniszczonego sprzętu.

IV. Zasady ewidencjonowania usług

 • Każdy beneficjent otrzymuje indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się osobę wypożyczającą, datę użyczenia i zwrotu sprzętu. Karta zawiera podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i Wypożyczającego. Niezależnie od tego prowadzi się, w systemie elektronicznym, zbiorczą ewidencję beneficjentów.

V. Źródła finansowania

 • dofinansowanie PCPR oraz MOPR,
 • środki własne Caritas,
 • darowizny firm, organizacji i osób fizycznych,
 • inne dofinansowania i dotacje.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu.
 3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

 

Nazwa sprzętu Maksymalny okres użyczenia
materac p-o 8 miesięcy
rotor / rower reh. 8 miesięcy
Kule / laska 8 miesięcy
Akcesoria reh. 8 miesięcy
łóżko rehabilitacyjne 1 rok
wózek inwalidzki 1 rok
podnośnik wannowy 1 rok
pionizator 1 rok
chodzik łokciowy 1 rok
siedzisko wannowe 2 lata
krzesło toaletowe 2 lata
chodzik 2 lata
balkonik 2 lata