Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi ośrodki utworzone w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom mieszkającym na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

 

Kliknij aby przejść na podstronę:

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel. kom: 500 566 881
tel.: 25 640 71 30
e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl

 

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach
ul. Narutowicza 2
08-200 Łosice

tel. kom.: 500 566 924
tel.: 25 640 71 30 / 500 566 881

e-mail: losice.cpi@caritas.pl

 

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie
ul. Wojska Polskiego 16,
08-440 Pilawa

tel. kom.: 500 566 876
tel. kom.:
500 566 881
e-mail: pilawa.cpi@caritas.pl
Strona: www.siedlce.caritas.pl

 

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 15,
21-500 Biała Podlaska

telefon: 885 153 253
e-mail: bialapodlaska.cpi@caritas.pl
strona: www.siedlce.caritas.pl

Zakres świadczonej pomocy w CPI w Siedlcach oraz wszystkich 3 filiach jest zgodny z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

 3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

 4. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

 5. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

 9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;