Wspieraj Caritas

Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie

MISJA

 

Misją naszej świetlicy jest wsparcie rodziny w procesie wychowania dziecka. Staramy się stworzyć jak najbardziej optymalne warunki potrzebne do prawidłowego rozwoju społecznego naszych wychowanków. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom poprzez realizację celów wychowawczych oraz pomoc w nauce szkolnej. Dzieci, spędzając wolny czas z rówieśnikami, w atmosferze przyjaźni i zrozumienia, kształtują poprawne postawy społeczne oraz swój światopogląd.

 

REKRUTACJA

 

Do placówki uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy i wychowujące się w trudnych warunkach. Podopieczni mogą zostać skierowani do świetlicy przez pedagogów szkolnych, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracowników MOPS w Parczewie, kuratorów oraz rodziców, jednak dziecko zapisać może jedynie rodzic lub opiekun prawny. Dokładne informacje można uzyskać poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.

 

 

ORGANIZACJA

 

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz.: 12:00-17:00. Przebywa w niej 30-osobowa grupa dzieci ze szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik świetlicy, wychowawcy oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy I LO w Parczewie. Placówka utrzymywana jest ze środków Caritas Diecezjalnej, Gminy Parczew oraz Parafii św. Jana Chrzciciela, przy której mieści się świetlica. W miarę możliwości korzysta z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz innych programów grantowych. Placówka otrzymuje również wsparcie rzeczowe od indywidualnych darczyńców.

 

 

RODZAJE ZAJĘĆ

 

Wszystkie realizowane zajęcia koncentrują się na realizacji takich celów jak: zapewnienie opieki wychowawczej, wyrównywanie zaległości w nauce, łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych, promocja zdrowego stylu życia, stymulowanie rozwoju zainteresowań i uzdolnień, przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowania społecznego, nauka poprzez zabawę. Codzienna praca oparta jest głównie na pomocy dzieciom w nauce szkolnej i odrabianiu prac domowych. Zadania realizowane są zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć, który uwzględnia: biblioterapię, katechezę, zajęcia artystyczno-plastyczne, socjoterapeutyczne i muzykoterapię. Odbywają się również gry i zabawy edukacyjne, ruchowe oraz relaksacyjne. Dodatkowo dzieci korzystają z dożywiania w postaci podwieczorków. W miarę możliwości organizowane są wycieczki kulturalne i turystyczno-krajoznawcze. Zgodnie z kalendarzem imprez obchodzone są ważne uroczystości, święta oraz urodziny wychowanków. Dzieci zachęcane są i mobilizowane do udziału w przeglądach artystycznych (konkursy wokalne, przegląd teatrów dziecięcych, różne konkursy plastyczne), organizowanych przez lokalne ośrodki kultury, dzięki którym wzmacniana jest ich samoocena oraz chęć podejmowania trudu potrzebnego do osiągnięcia postawionych sobie celów.

 

HISTORIA

 

Świetlica swoją historią sięga lat ’90 XX wieku. Początkowo prowadzona była przez Siostry Urszulanki i miała charakter świetlicy środowiskowej. Korzystając z rozpoczętego dzieła, Caritas Diecezji Siedleckiej 1 września 2005 roku włączyła placówkę w swoją strukturę. Od tego czasu Świetlica prowadzona jest we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Parczewie.