REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU DLA SZKÓŁ

tl_files/gallery/caritas/programy/kilometry/logo-carit.jpg

tl_files/gallery/caritas/programy/kilometry/logo.jpg


KILOMETRY DOBRA

 

 

 

I Organizator

Organizatorem Konkursu jest Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach ul. Bpa Świrskiego 57, KRS 0000223111, zwana dalej Organizatorem.

 

II Adresaci

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Siedleckiej, zwanych dalej Uczestnikiem Konkursu.

 

III Cele

Celem konkursu jest:

 • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację 7. dzieci (historie w zał. nr 1).
 • integracja środowiska szkolnego oraz pobudzenie kreatywności młodzieży;
 • próba pobicia rekordu Guinnessa w układaniu monet jedno nominałowych,
  czyli  kampanii Kilometry Dobra.

 

IV Przedmiot

Przedmiotem Konkursu jest zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dzieci oraz bieżąca relacja fotograficzna i/lub audiowizualna zaangażowania społeczności szkolnej w kampanię „Kilometry Dobra”.

 

V Czas trwania

 1. Okres zbierania funduszy przez szkoły: 01 kwietnia - 31 maja 2017 roku
 2. Finał kampanii Kilometry Dobra i ogłoszenie wyników: 4 czerwca 2017 roku w Siedlcach.

 

VI Zgłoszenia

 1. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie deklaracji (zał. nr 3). przez Uczestnika:
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem Kilometry Dobra;
  • skan pocztą elektroniczną na adres: kilometrydobra@caritas.pl.
 1. Uczestnik może przystąpić do udziału w każdym czasie trwania konkursu.

 

VII Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon o wartości 5000 złotych.
 2. Szkoła sama dokonuje wyboru na co przeznaczy wygraną.
 3. Przyznanie nagrody odbywa się na podstawie:
 • refundacji faktury gotówkowej, wystawionej na Caritas Diecezji Siedleckiej;
 • płatności faktury przelewowej, wystawionej na Caritas Diecezji Siedleckiej,
  po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem.
 1. Organizator przyzna dodatkowe nagrody za rozliczenia etapowe:
 • I ETAP - bon o wartości 1000 zł
 • II ETAP - bon o wartości 1000 zł
 1. Każdy Uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w kampanii.
 2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla Uczestników.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału- 4 czerwca 2017 roku w Siedlcach.

 

VIII Rozliczenia etapów

 1. Wynikiem konkursu jest suma zgromadzonych środków w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku, podzielona przez ilość uczniów danej szkoły.
 2. Rozliczenie środków całego konkursu powinno być dokonane do 1 czerwca 2017 roku.
 3. Uczestnik może dodatkowo przystąpić do dwuetapowego rozliczenia zbiórki:

I etap (za okres 01 kwietnia- 30 kwietnia) do 5 maja 2017 roku;

 

II etap (za okres 1 maja- 31 maja) do 1 czerwca 2017 roku.

 

 1. Za rozliczenie zbiórki uważa się przesłanie protokołu w formie oryginalnej lub skanu.
 2. Decydująca w rozliczeniu jest data wpływu do biura (może to być forma elektroniczna).
 3. Wpłata zebranych środków finansowych powinna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia przesłanego protokołu:
 • Osobiście w kasie Caritas: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce;
 • Przelewem na konto: 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem KM DOBRA i nazwą szkoły.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu, który na bieżąco będzie relacjonować udział szkoły w Kampanii ma szanse na dodatkowe nagrody.
 2. W celu oceny poszczególnych etapów Organizator powoła niezależną komisję.
 3. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

IX Postanowienia Końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 3. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 4. Dodatkowych pytań udziela:

Małgorzata Strzelec

Ilona Trojnar, e-mail: itrojnar@caritas.pl, tel. 512 789 490.