Regulamin kolonii letnich - organizator Caritas Diecezji Siedleckiej

 • Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii i obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia kolonii tj. przejęcia dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych.

 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika kolonii.

 • W razie odwiedzin podczas trwania kolonii uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim wypełnieniu oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko.

 • Uczestnik kolonii zobowiązany jest do:
  • Bezwzględnego posłuszeństwa wobec opiekunów i wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej;
  • przestrzegania rozkładu dnia i godzin ciszy nocnej;
  • dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia;
  • dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej (postawa życzliwości, koleżeństwa, tolerancji);
  • niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości i zagrożeń opiekunowi;
  • przestrzegania regulaminu Organizatora, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, kąpieli i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  • udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach;
  • szanowania wszelkiego sprzętu należącego do Pensjonatu i Organizatora kolonii;
  • niesienia pomocy innym.

 • Uczestnikom zabrania się:
  • samowolnego opuszczania Pensjonatu, oddalania się od grupy;
  • palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy opiekuna;
  • palenia ognisk, zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem;
  • biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna;
  • samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.;
  • niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video;
  • używania wulgarnych słów i zwrotów;
  • pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela;
  • używania telefonów komórkowych oraz sprzętów rejestrujących w celach ośmieszania, publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych. Kierownik kolonii, wychowawca ma prawo w dowolnym momencie sprawdzić zawartość telefonu lub innych urządzeń rejestrujących w obecności dziecka;
  • używania telefonów komórkowych podczas zajęć oraz w godzinach ciszy nocnej (w przypadku używania telefonu komórkowego przez uczestnika kolonii w w/w czasie kierownik kolonii lub prowadzący zajęcia ma prawo przejąć dany sprzęt, wyłączyć go i oddać w depozyt na czas trwania zajęć lub ciszy nocnej);
  • przebywania poza swoją sypialną w czasie ciszy nocnej;

 • Uczestnik kolonii ma prawo do:
  • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika kolonii i pielęgniarki (do opiekuna grupy może się zgłaszać o każdej porze);
  • brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w organizacji zajęć;
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu kolonijnego.

 • Dodatkowe informacje:
  • Uczestnik kolonii powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do warunków atmosferycznych, obuwie, kremy ochronne, lekarstwa, przybory toaletowe, itp.
  • Uczestnik kolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dokument tożsamości, np. aktualną legitymację szkolną, dowód osobisty.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe stanowiące własność uczestników, a zagubione przez nich w trakcie kolonii.
  • Decyzję o rozmieszczeniu po pokojach uczestników kolonii podejmuje kierownik kolonii wraz z kierownikiem ośrodka.
  • Uczestnik kolonii za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany.

 • Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników kolonii, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu kolonii przez uczestnika, pociąga za sobą sankcje:
  • upomnienia i nagana wychowawcy grupy i kierownika;
  • wysłanie listu informującego o zachowaniu do rodziców i szkoły;
  • wydalenia z kolonii na koszt uczestnika;
  • zakaz uczestnictwa w kolejnych koloniach.