Wspieraj Caritas

Regulamin Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOCY Z CENTRUM POMOCY

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ

 

§ 1

 

Niniejszy dokument zawiera zasady pomocy rzeczowej, materialnej, czy specjalistycznej udzielanej przez Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej na cele zgodne ze Statutem ze środków pozyskanych w ramach działalności pożytku publicznego oraz działalności statutowej Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§ 2

 

Centrum Pomocy BLIŹNIM funkcjonuje od 1 lutego 2014 roku, natomiast od 2016 roku zmieniło nazwę na Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej. Biuro Centrum znajduje się przy ulicy Bpa. Świrskiego 57, natomiast magazyn przyjmowania i wydawania  darów rzeczowych przy ulicy Budowlanej 1 w Siedlcach.

 

§ 3

 

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 11. -
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

§ 4

 

Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej udziela następujących form wsparcia:

 • Pomoc w postaci darów rzeczowych tj.: odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i innych artykułów otrzymanych nieodpłatnie od Darczyńców. Dary o dużych gabarytach jak np.: meble, sprzęt AGD będą przekazywanie drogą pośrednictwa pomiędzy osobą Potrzebująca, a Darczyńcą.
 • Inną formą pomocy udzielaną przez Centrum Pomocy jest pomoc określona w porozumieniu pomiędzy Podopiecznym, a Centrum, tzw. Kontrakt Pomocwy (zał. 1.2 do niniejszego regulaminu) określający indywidualny plan działania i zdefiniowany indywidualnie do potrzeb i możliwości jakie posiadają obie strony.
 • Centrum służy także pomocą informacyjną dla osób, które szukają wsparcia - gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc zarówno w ramach działania Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej,  
  a także innych jednostek pomocowych działających na terenie miasta Siedlce oraz Diecezji Siedleckiej.  
 • Udzielana pomoc jest pomocą bezpłatną.

 

§ 5


Procedury uzyskania pomocy w Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej:

 

1. Procedura przyznawania pomocy składa się z następujących etapów:

 • Należy zgłosić się do biura Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej ul. Bpa. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce do Osoby Pierwszego Kontaktu - pokój nr 1, gdzie można uzyskać wszelkie informacje o sposobach i rodzajach udzielanej pomocy, otrzymać Wniosek Zgłoszeniowy (zał. 1.1 do niniejszego regulaminu), który można również pobrać ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Pomocy zakładce: pliki do pobrania, gdzie zawarte są niezbędna dokumenty i załączniki.
 • Należy uzupełnić otrzymany, bądź pobrany Wniosek Zgłoszeniowy (zał. 1.1. do niniejszego regulaminu), opisując problem oraz skompletować i dostarczyć razem z wnioskiem dokumenty podane we wniosku jako załącznik, tj.:
  • Zaświadczenie o dochodach własnych i członków rodziny,
  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej,
  • Odcinek renty/emerytury,
  • Informacja o wysokości pobranych  zasiłków z właściwej Instytucji Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS, MOPR),
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (informacja o stanie zdrowia)
   oraz inne dokumenty potwierdzające zaistniałą i przedstawioną we wniosku sytuację  w celu potwierdzenia trudnej sytuacji życiowej. Dokumenty w/w należy dostarczyć do Osoby Pierwszego Kontaktu - pokój nr 1. Wówczas zostanie wyznaczona kolejna wizyta, na którą Wnioskodawca zobowiązuje się przyjść, bądź Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie. Podczas tej wizyty zostaną przedstawione konkretne propozycje przyznania pomocy jednorazowej, bądź pomocy długoterminowej;
 • Po dostarczeniu komplety dokumentów i na ich podstawie, wszystkie wnioski zostają rozpatrzone podczas komisji Działu Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania zdefiniowanego pod kontem indywidualnej osoby. Komisja Działu Pomocy zbiera się w każdy czwartek, bądź co drugi czwartek, zależnie od ilości skompletowanych wniosków. W sprawach bardzo złożonych i trudnych komisja zbiera się raz na miesiąc, w skład której wchodzą osoby i przedstawiciele wielu jednostek pomocowych;
 • Po odbytej komisji Wnioskodawcy zostaje przedstawiony Indywidulany Plan Działania, który definiuje sposób i rodzaj proponowanej pomocy. Komisja decyduje, czy jest to pomoc jednorazowa (przyznana jeden raz na pół roku), czy pomoc długoterminowa wiążąca Wnioskodawcę z Kontraktem Pomocowym (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu), mającym na celu usamodzielnienie (wyjście poza system pomocowy) osoby potrzebującej. Podczas tej wizyty OPK wydaje odpowiednie dyspozycje i Skierowanie (zał. 1.3. do niniejszego regulaminu) do odpowiednich jednostek pomocowych, w tym: pomocy rzeczowej, żywnościowej czy specjalistycznej.
 • Wnioskodawca objęty Kontraktem Pomocowym (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu) ma obowiązek zgłaszania się do OPK w wyznaczonym przez pracownika Centrum czasie, bądź sam może podjąć inicjatywę dodatkowych wizyt. W trakcie tych kolejnych wizyt może nastąpić zmiana zaproponowanej formy pomocy, zależnie od bieżącej sytuacji Wnioskodawcy i w miarę możliwości Centrum Pomocy. W sytuacjach wymagających interwencji może ponownie zebrać się komisja Działu Pomocy i ustalić korektę planu pomocowego.

 

§ 6

 

Procedura przekazania i odbioru pomocy rzeczowej jako darowizny dla potrzeb Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej:

 1. Cała procedura przekazania i odbioru pomocy rzeczowej jako darowizny dla potrzeb Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej zawarta jest w odrębnym Regulaminie Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych (zał. 1.4. do niniejszego regulaminu) dostępnym w Magazynie wydawania darów rzeczowych w Siedlcach na ul. Budowlanej 1 oraz dostępnego ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Pomocy zakładce: pliki do pobrania
 2. Darczyńca przekazując dary rzeczowe nieodpłatnie wymienione w § 4 niniejszego regulaminu, decyduje o sposobie ich przekazania według poniższych zasad:
  1. podpisuje Umowę Darowizny (zał. 1.8. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych- zał. 1.4.) w celu zaksięgowania przekazanych darowizny przez organizację,
  2. przekazania darów rzeczowych poprzez Oświadczenie o Przekazaniu Darowizny (zał. 1.9. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych- zał. 1.4.),
  3. przekazania darów rzeczowych od firm i organizacji Protokołem Zdawczo – Odbiorczym (zał. 1.7. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych- zał. 1.4.), bądź anonimowo;
  4. przekazania darów rzeczowych anonimowo poprzez Protokół Przyjęcia (zał. 1.6. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych- zał. 1.4.) przez pracownika Centrum;
 3. Podopieczny Centrum Pomocy przyjmując nieodpłatnie dary rzeczowe na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (patrz § 7) podpisuje Umowę Przekazania (zał. 1.6. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych- zał. 1.4.);
 4. Szczegółowe zasady i normy przekazania i odbioru pomocy rzeczowej (patrz pkt 1 § 6)

 

§ 7

 

Szczegółowa procedury uzyskania pomocy rzeczowej w Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej: 

 

1. Po wypełnieniu warunków z § 5 procedura przyznawania pomocy składa się z następujących etapów:

 1. zgłoszenie się ze Skierowaniem (zał. 1.3. do niniejszego regulaminu) na wydanie pomocy rzeczowej do punktu magazynu darów rzeczowych na ul. Budowlanej 1 wejście – C,
 2. zapoznanie się z Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych (zał. 1.4. do niniejszego regulaminu) dostępnym w punkcie wydawania darów rzeczowych oraz dostępnego ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Pomocy zakładce: pliki do pobrania,
 3. podpisanie Oświadczenie, że zapoznał/a  się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na zachowanie zasad i norm w nim zawartych,
 4. podpisanie Umowy Przekazania (zał. 1.6. do niniejszego regulaminu);
 5. realizacja przyznanej pomocy;

 

§ 8

 

Normy i zasady otrzymania pomocy rzeczowej z magazynu darów rzeczowych  oraz innych miejscach, gdzie pomoc jest wydawana:

 1. Osoba posiadająca skierowanie o pomoc rzeczową wydaną przez OPK ma obowiązek przestrzegania określonych norm i zasad panujących w punkcie wydawania darów i innych miejscach, gdzie pomoc jest wydawana tj.:
  1. nie bycie pod wpływem środków odurzających tj.: alkohol, narkotyki i innych substancji niebezpiecznych, czy zabronionych,
  2. nie używania słów rażących, niecenzurowanych, obrażających drugą osobę jej godność, czy prywatność,
  3. pozostawienie po sobie porządku,
  4. korzystania wyłącznie z rzeczy, darów wskazanych przez pracownika;
 2. Pracownik ma obowiązek zapisania wydanej pomocy rzeczowej według przyjętych i opracowanych zasad w Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej;
 3. Pracownik może zweryfikować ilości wybieranych przez Podopiecznych darów rzeczowych względnie z posiadaną dokumentacją osoby/rodziny zgodną z jej przeznaczeniem, ilością osób zawartych w Skierowaniu (zał. 1.3. do niniejszego regulaminu);

 

§ 9

 

Obowiązki i prawa obu stron Kontraktu Pomocowego (Wnioskodawcy oraz Centrum Pomocy):

 • W trakcie trwania Kontraktu Pomocowego (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu) pracownik Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej ma prawo, za uprzednia zgodą Wnioskodawcy zawartą w kontrakcie odwiedzać w miejscu zamieszkania/pobytu Wnioskodawcę, przeprowadzać wizje lokalną, bądź korzystać z informacji innych instytucji pomocowych w celu weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji Wnioskodawcy;
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłaszania się w wyznaczonym czasie za, bądź sam może wizyty inicjować w zależności od potrzeb i możliwości obu stron Kontraktu Pomocowego (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu);
 • Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej ma prawo do przyznania pomocy jednorazowej (pieniężnej – w ramach działań Caritas Diecezji Siedleckiej) – przyznawanej jeden raz na pół roku, oraz przyznania pomocy długoterminowej  trwającej do końca bieżącego roku kalendarzowego;
 • Jeżeli Wnioskodawca otrzymał pomoc jednorazową (pieniężną – w ramach działań Caritas Diecezji Siedleckiej), a potrzebuje i wnioskuje o pomoc długoterminową, wówczas ma prawo ponownie ubiegać się o pomoc długoterminową, jednak warunek obowiązujący we wcześniej zawartym Kontrakcie jednorazowym ważny jest przy ustaleniu planu pomocowego w kolejnym;
 • Obie strony na miarę swoich możliwości zobowiązują się do przestrzegania zawartych postanowień;
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń związanych w pracą wolontaryjną na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej zawartą w Kontrakcie Pomocowym (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu);
 • Wnioskodawca ma prawo do zamknięcia w/w Kontraktu Pomocowego długoterminowego, jeśli sytuacja życiowa ulegnie poprawie, pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie;
 • Każdą decyzję podjętą w trakcie trwania w/w Kontraktu Pomocowego o przyznaniu pomocy ma prawo zmieniać Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej w zależności od posiadania środków na cel wskazany w Kontrakcie, a także od bieżących możliwości i potrzeb Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania otrzymanej pomocy z Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej.
 2. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na szczegółowych zasadach.
 3. Centrum Pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy  
  z podaniem uzasadnienia.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.
 5. Oryginały dokumentów na podstawie których przyznawana jest pomoc są przechowywane w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej lub poszczególnych placówkach.

 

Siedlce, dnia 04.01.2016 rok

Zatwierdził: Ks. Marek Bieńkowski

Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej

 

Pliki do pobrania