Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Oferta pracy

Caritas Diecezji Siedleckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Siedlce.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;
 • posiadanie pełni władzy rodzicielskiej, tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zwieszona ani ograniczona;
 • wypełnianie obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • brak skazania za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi - minimum 3 lata;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika;
 • nieposzkalowana opinia;
 • obywatelstwo polskie.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, rzetelność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 • obsługa komputera oraz MS Office;
 • wysoka kultura osobista;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Do obowiązków kierownika należeć będzie:

 • kierowanie dwoma jednostkami organizacyjnymi i reprezentowanie ich na zewnątrz;
 • koordynacja i nadzór prowadzonych przez placówki zadań,
 • kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników świetlicy;
 • opracowywanie corocznego programu działalności świetlic, prowadzonych zajęć, projektów dotacyjnych, sprawozdawczość;
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi, organami samorządowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami, jednostkami, osobami fizycznymi i prywatnymi, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośrednich przełożonych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), opatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caritas Diecezji Siedleckiej, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Kierownik placówek wsparcia dziennego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 

 

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat (40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy);
 • umowa na czas określony;
 • miejsce pracy: Świetlica Socjoterapeutyczna oraz Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Siedlcach;

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, drogą pocztową, bądź mailowo: amatuszewska@caritas.pl z dopiskiem: praca kierownik świetlic.

 

 

Wróć