Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-28 lutego 2021r.)

Rozpoczynamy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22-28 lutego 2021r.), w którym w sposób szczególny przypominamy o formach wsparcia, świadczonych  w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach i Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Mińsku Mazowieckim, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Zbuczynie, prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Bezpłatnie udzielane są następujące formy wsparcia:

 

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 2. Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną
 3. Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną
 4. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu
 5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw
 6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8
 7. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 8. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 10. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
 11. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw
 12. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 13. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 14. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 15. Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim

 

Każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka otrzymuje kompleksową informację na temat możliwości i zakresów świadczonej pomocy. Osoba Pierwszego Kontaktu przeprowadza wywiad, a następnie w zależności od sytuacji kieruje do odpowiedniego specjalisty.

 

W ramach poradnictwa prawnego klienci są informowani o prawach i obowiązkach osób pokrzywdzonych, świadków przestępstwa oraz osób najbliższych. Zapoznawani są z możliwościami podjęcia działań prawnych oraz możliwymi alternatywnymi metodami rozwiązania konfliktu. W ramach pracy prawnicy sporządzają pisma procesowe i okołoprocesowe dla klientów ośrodków oraz edukują w zakresie związanym z postępowaniem sądowym i przygotowawczym.

 

Poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne i psychiatryczne polega m.in. na zebraniu wywiadu od osoby zgłaszającej problem, diagnozie problemowej, ocenie możliwości zaradczych i wyborze optymalnej drogi postępowania w sytuacji traumatycznej, związanej z doświadczanym przestępstwem, a także podjęciu pracy indywidualnej, wzmocnieniu osoby pokrzywdzonej w realizowanych przez nią zmianach. W ramach poradnictwa podejmuje się rozmowy wspierające oraz informacyjno – motywacyjne i edukacyjne, mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, przywrócenie poczucia sprawczości, powrót do równowagi psychicznej oraz odzyskanie poczucia bezpieczeństwa.

 

Klienci mogą skorzystać także z wsparcia doradcy zawodowego, ukierunkowane na diagnozę aktualnej sytuacji życiowej w kontekście aktywizacji zawodowej, wzmacnianie motywacji do podjęcia i rozwijania aktywności zawodowej, przepracowanie obaw związanych z aktywnością zawodową, pomoc z dotarciu do informacji o sobie samym (zapoznanie z możliwościami i umiejętnościami), budowanie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, zapoznanie z możliwościami zawodowymi uwzględniającymi sytuację życiową, poinformowanie o miejscach pracy, o sposobach kontaktowania się z pracodawcą, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Efektem pracy jest Indywidualny Plan Działania.

 

W ramach wzmocnienia i uzupełnienia pomocy specjalistycznej Klienci mogą skorzystać z dofinansowania dojazdu do ośrodków pomocy, kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe, zakupu leków i innych świadczeń zdrowotnych (w związku z pokrzywdzeniem lub następstwem pokrzywdzenia), otrzymać bony na zakup żywności, odzieży i środków czystości.

 

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia Caritas dysponuje mieszkaniem interwencyjnym, by udzielić schronienia osobie pokrzywdzonej i dzieciom.

 

W okresie wakacyjnym dodatkową formą wsparcia dla dzieci jest wyjazd terapeutyczny, połączony z wypoczynkiem letnim. W efekcie tej formy wsparcia następuje poprawa w funkcjonowaniu dzieci w sferze emocjonalnej, radzenia sobie w trudnych dla nich sytuacjach. Podczas pobytu dzieci korzystają z grupowej i indywidualnej pomocy psychologicznej.

 

Do ośrodków można się zgłaszać m.in. w sytuacjach:

-        Przemocy fizycznej (uszkodzenie ciała/bójka lub pobicie);

-        Przemocy psychicznej, ekonomicznej;

-        Wypadku komunikacyjnego;

-        Groźby karalnej;

-        Przemocy seksualnej;

-        Nie alimentacji;

-        Kradzieży, rozboju, uszkodzenia mienia;

-        Oszustwa.

 

Ośrodek w Siedlcach (ul. Budowlana 1) czynny  jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00, a w soboty od 8.00 do 15.00, przez cały rok pełniony jest  całodobowy dyżur telefoniczny:  500 566 881.

Dodatkowo w Tygodniu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w poniedziałek i w środę od 9.00-13.00 w Siedlcach
dyżur pełnić będą  przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

 

Pomoc oferowana przez Ośrodki jest bezpłatna i poufna. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Dane Ośrodków dostępne na stronie internetowej:

https://siedlce.caritas.pl/index.php/cpi.html

 

 

 

 

Wróć