Monitoring Wizyjny - klauzula informacyjna - Biała Podlaska

 1. Administratorami danych osobowych zarejestrowanych za pomocą kamer tworzących system monitoringu miejskiego Miasta Biała Podlaska będących własnością Caritas Diecezji Siedleckiej są podmioty, które decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych:
  - Prezydent miasta Biała Podlaska,
  - Komendant Straży Miejskiej Miasta Biała Podlaska,
  - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej,
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: iod@bialapodlaska.pl, rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe rejestrowane przez monitoring miejski dotyczą wizerunku osoby zarejestrowanej.
 4. Monitoring stosowany jest w celach:
  W odniesieniu do Prezydenta Miasta Biała Podlaska:
  - zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  W odniesieniu do Komendanta Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej:
  - utrwalenia dowodów popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
  - przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  - ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  - ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych;
  - czuwaniem nad porządkiem i kontrolną ruchu drogowego;
  - rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).
  W odniesieniu do Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej
  - prawnie uzasadnionego interesu tj. ochrona mienia Caritas Diecezji Siedleckiej znajdującego się na terenie Miasta Biała Podlaska.
 5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1-3 Ustawy o strażach gminnych, art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dla Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem) w związku z ochroną mienia Caritas Diecezji Siedleckiej na terenie Miasta Biała Podlaska.
 6. Dane osobowe osób zarejestrowanych mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni przez Gminę Miejską Biała Podlaska, Straż Miejską w Białej Podlaskiej oraz Caritas Diecezji Siedleckiej.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą podlegały profilowaniu.