RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej przetwarza dane tylko wówczas, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Caritas Diecezji Siedleckiej lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskiwać od Caritas Diecezji Siedleckiej wszelkie informacje dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego (art. 13-14) oraz do komunikacji w związku z realizacją swoich praw (art. 15-22 i 34).

 

Osoba może uzyskać informacje pisemnie, w tym elektronicznie, oraz ustnie, jeśli tego zażąda. Z kolei Caritas Diecezji Siedleckiej jest zobowiązana udzielić żądanych informacji bezzwłocznie, a przynajmniej do miesiąca. Udzielenie informacji jest bezpłatne, chyba że ma ustawiczny charakter, wówczas Caritas Diecezji Siedleckiej może pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo odmówić podjęcia działań.

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni w Caritas Diecezji Siedleckiej: