Konferencja

tl_files/gallery/cpi/pasek.png


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Szanowni Państwo

 

Zakończyła się konferencja szkoleniowa pt. „Interdyscyplinarność jako znaczący element odziaływania w procesie powrotu do równowagi rodziny z problemem przemocy.”

 

Przez kilka godzin uczestnicy – prelegenci, przedstawiciele oświaty, policji, pomocy społecznej, medycyny, organizacji pozarządowych dyskutowali o kondycji rodzin z problemem przemocy, ich sytuacji w bliższym i dalszym otoczeniu oraz możliwości uzyskiwania zintegrowanego wsparcia.

 

Jednym z głównych wniosków będących konsekwencją obrad jest konieczność nieustannego podnoszenia wiedzy i umiejętności wśród osób świadczących pomoc i bezpośrednio współpracujących z rodzinami. Podjęto również decyzję o spotkaniach panelowych dla specjalistów udzielających wsparcia, które będą realizowane w mniejszych grupach w postaci kilku godzinnych wykładów/warsztatów/mini szkoleń w kontekście praktycznego zastosowania znanych rozwiązań. Po wakacjach zostaną przedstawione dokładne informacje.

 

Spotkanie było również podsumowaniem rocznej pracy Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej na terenie województwa mazowieckiego. Wynika z niego, że w 2016 roku wsparciem zostało objętych 1036 osób w Ośrodkach w Siedlcach, Łosicach, Skórcu Pilawie, Łaskarzewie i Mobilnym Punkcie w Trojanowie. Klienci korzystali z pomocy prawnej, psychologicznej, doradctwa zawodowego, pracy socjalnej oraz ze wsparcia finansowego, w tym schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. W odpowiedzi za zapotrzebowanie odbiorców powstała Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.

 

Działania podejmowane przez pracowników Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej miały na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców z mocnym przekazem, że przemoc w rodzinie nie jest bezkarna, oraz że nic jej nie usprawiedliwia. W związku z tym zostały wręczone podziękowania instytucjom szczególnie zaangażowanym w budowanie spójnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakładce: Materiały do pobrania.