Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

ul. Narutowicza 2B, 08-200 Łosice

tel. kom.: 500 566 924

e-mail: losice.oppp@caritas.pl