O Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 15 kwietnia 1991 dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura, w celu prowadzenia działań charytatywnych w Diecezji Siedleckiej, położonej na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Pierwszym jej dyrektorem został mianowany ks. Julian Jóźwik. Od 29 sierpnia 2003 do 31 sierpnia 2012 siedlecką Caritas kierował ks. Krzysztof Hapon. Od 1 września 2012 do 30 czerwca 2022 dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej był ks. Marek Bieńkowski.  Aktualnie, od 1 lipca 2022 organizacją kieruje ks. Paweł Zazuniak. Poczatkowo siedzibą diecezjalnej Caritas było, powstałe w latach 1991-2001, Centrum Charytatywno -  Duszpasterskie im.  bł. Matki Teresy z Kalkuty. Obecnie siedziba znajduje się przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach.

 

Od momentu powstania Caritas Diecezji Siedleckiej, kierując się misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych. Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych, udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

 

Ciągle poszerzająca się skala ubóstwa na terenie Diecezji Siedleckiej powoduje, że systematycznie przybywa osób bezdomnych i rodzin żyjących na skraju biedy. Wpływa to niekorzystnie na stan zdrowia tych ludzi, powodując również powstawanie zagrożeń związanych z patologiami społecznymi czy też brakiem opieki nad dziećmi. Wyjątkowo ciężkim okresem jest zima, kiedy istnieją problemy ze zdobyciem żywności oraz wzrastają koszty utrzymania w związku z koniecznością ogrzewania mieszkań. Caritas Diecezji Siedleckiej reaguje na to zjawisko nie tylko wydając w okresie zimy od 200 do 270 ciepłych posiłków dziennie, ale również organizując i przekazując wszystkim potrzebującym paczki z żywnością na świąteczny stół. Pomoc w tej formie realizowana jest ponadto poprzez działające przy parafiach Zespoły Charytatywne.

 

Zakres udzielanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej wsparcia nie ogranicza się wyłącznie do pomocy żywnościowej. Rodziny i osoby samotne mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu niezbędnych im lekarstw, opału na zimę, uiszczania opłat za energię elektryczną oraz czynszu za mieszkania. Bardzo ważną i spotykającą się z ogromnym odzewem społecznym formą wsparcia jest zakup podręczników szkolnych dla dzieci.

 

Od 2001 roku w siedleckim Centrum Caritas działa świetlica socjoterapeutyczna, z której korzysta 35 dzieci pochodzących z biednych i zaniedbanych edukacyjnie, dotkniętych wieloma patologiami rodzin. Dzieci te mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i bardzo dobre warunki do nauki, korzystając również z dożywiania. Dla ich dobra realizowane są skierowane do rodziców programy profilaktyczne, jak chociażby Wsparcie profilaktyczno-terapeutyczne dla petentów Centrum Charytatywnego Caritas w Siedlcach. Projekt ten, prowadzony w formie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci ze świetlicy, warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy oraz grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, objął łącznie 75 osób.

 

Jednym z największych przedsięwzięć Caritas Diecezji Siedleckiej jest Wakacyjna Akcja Caritas, dzięki której na koloniach organizowanych przez Caritas i Zespoły Charytatywne wypoczywają bezpłatnie najuboższe dzieci z terenu Diecezji. Akcja ta nie byłaby możliwa do zrealizowania, gdyby nie pomoc wolontariuszy bezpośrednio opiekujących się dziećmi i wsparcie finansowe udzielane przez sponsorów. Warto nadmienić, że współpraca z Centrum Wolontariatu i grupą wolontariuszy zaangażowanych przy Caritas trwa całe 12 miesięcy, bowiem w trakcie roku szkolnego pracują oni z dziećmi w świetlicach.

 

Prowadzenie Akcji ułatwia w ogromnym stopniu fakt, że Caritas Diecezji Siedleckiej dysponuje własnym Ośrodkiem Kolonijno-Szkoleniowym w Neplach, u ujścia rzeki Krzny do Bugu, na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Zespół parkowo-pałacowy, na terenie którego znajduje się Ośrodek, wpisany jest do rejestru zabytków, co świadczy o jego atrakcyjności i wyjątkowości. Ośrodek posiada własną kuchnię i stołówkę na 100 osób, jak również amfiteatr, salę kominkową, miejsca na ogniska i grillowanie oraz boiska do gier i zabaw na powietrzu.

 

Coraz istotniejszym elementem wsparcia udzielanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej są działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Ich rezultatem było powołanie do życia dnia 1 maja 2001 roku w siedleckim Centrum Charytatywno-Duszpasterskim Warsztatu Terapii Zajęciowej. W placówce tej młodzież z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną odbywa kompleksową rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Istnienie Warsztatu jest niezwykle ważne z tego powodu, że dla wielu osób uczęszczanie do niego to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.

 

Lata 2003-2004 to czas realizacji w Caritas Diecezji Siedleckiej kolejnego programu wsparcia, tym razem skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi. Poprzez zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, jak również szkolenia I i II stopnia dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów i wolontariuszy w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, osiągnięto wiele istotnych celów. Jednym z głównych sukcesów programu było ograniczenie dyskryminacji i marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, ale należy również tu zaliczyć poprawę dostępności, jakości i efektywności form ich wsparcia i aktywizacji.

 

Rok 2006 zaowocował trzema programami realizowanymi przez Caritas Diecezji Siedleckiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Były to dwa projekty współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach programu Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz współfinansowany przez Caritas Polska, PFRON i Europejski Fundusz Społeczny projekt Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów i zadań związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych, nie mogło zatem dziwić, że podjęła ona inicjatywę przystąpienia do ogłoszonego w 2005 roku przez PFRON programu Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach utworzono dwa Regionalne Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zlokalizowane w Siedlcach i Białej Podlaskiej, największych miastach Diecezji.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej utworzyła również pięć Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, zlokalizowanych w Białej Podlaskiej, Dęblinie, Garwolinie, Parczewie i Siedlcach. Ich działalność nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania osobom niepełnosprawnym niezbędnego im sprzętu rehabilitacyjnego, ale obejmuje również bezpłatne szkolenia. W programach przeprowadzonych do tej pory szkoleń znalazły się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą do spraw rozwiązywania problemów środowiska osób niepełnosprawnych oraz terapii zajęciowej.

 

W październiku 2006 roku Caritas Diecezji Siedleckiej rozpoczęła realizację projektu Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych. Działania prowadzone w jego ramach są odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne pragnące wejść na otwarty rynek pracy. Podstawowym celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym poprzez pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych oraz nabycie lub udoskonalenie posiadanych już umiejętności społecznych i zawodowych. Prowadzone zajęcia mają formę grupowych i indywidualnych, dziennych i całodobowych warsztatów, zwiększających możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo, podczas zajęć całodobowych, organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom wyżywienie.

 

FLESZEM PO CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ 2003 - 2012


W 2003r ruszyło pierwsze zimowisko dla 90. dzieci w Bohukałach i Białej Podlaskiej. Rok później pozyskano ośrodek kolonijny w Neplach ( funkcjonował do 2009r) i odbyły się pierwsze kolonie dla 1300 dzieci z diecezji siedleckiej. Równolegle pozyskano drugi ośrodek kolonijny – w Broku i wykonano jego remont. Od trzech lat ( 2010-2012) wakacyjna akcja Caritas organizowana jest już tylko w dwóch ośrodkach w Broku nad Bugiem. Dzięki gromadzonym środkom, w tym z różnego rodzaju projektów publicznych, odpoczynek dla ponad 1300 dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych jest bezpłatny.

 

Od 2004r realizowany jest program PEAD – dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Od tego czasu diecezjalna Caritas prowadzi też pomoc potrzebującym, m.in. poprzez wydawanie leków, opłaty za energię, zakup opału.

 

W 2005r powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Dwa lata później, w Ośrodku „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej zaczął działać kolejny WTZ. Zaś od 2008r pracuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu. Każdy z nich udziela wsparcia 30. osobom niepełnosprawnym.

 

Ponadto pozyskano także znaczne środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie kuchni dla ubogich w Siedlcach, świetlic socjoterapeutycznych przy siedleckiej katedrze i parafii św. Stanisława , a także na programy profilaktyczne oraz zajęcia dodatkowe.

 

Uruchomione zostały również programy profilaktyczne; m.in. program środowiskowy na terapię alkoholową „Indywidualne ścieżki kariery”.

 

W 2005r utworzono – w ramach PFRON – 2 Regionalne Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnoprawnych ( Siedlce, Biała Podlaska) oraz 5 Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego ( Siedlce, Biała Podlaska, Parczew, Dęblin, Garwolin). Od 2010r, po zakończeniu programu, Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego funkcjonują w Parczewie, Siedlcach i w Białej Podlaskiej.

 

W 2005r z inicjatywy NSZZ Solidarność w Siedlcach i Caritas Diecezji Siedleckiej zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej. Działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo z siedleckiej Caritas i jest pierwszą tego typu placówką w województwie mazowieckim. Działalność CIS finansowana jest m.in. z dotacji miasta Siedlce, pochodzących z budżetu, na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje pochodzą też z gmin: Skórzec i Domanice. Centrum skierowane jest do osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków – po zakończeniu terapii, dotkniętych chorobą psychiczną – po leczeniu, a także dla uchodźców, bezdomnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolą się w różnego rodzaju sekcjach zawodowych: ślusarsko – spawalniczej, krawiecko – szwalniczej, remontowo – porządkowej, florystyczno- ogrodniczej, opieki osób starszych i reintegracji zawodowej. Ponadto mogą zdobywać nowe kwalifikacje na kursach kroju i szycia oraz spawania. W ciągu 6. lat przez CIS przewinęło się 190 osób, z czego 170 pomyślnie zakończyło zdobywanie nowych umiejętności i zawodu. 114 osób znalazło pracę.

 

W 2007r powstał Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej, w budynku tzw starego, zabytkowego szpitala, przejętego wcześniej przez diecezję siedlecką od miasta. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. W jego strukturze funkcjonuje: Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 niepełnosprawnych z różnym stopniem zaburzeń psychicznych. Kolejnych 30. osób niepełnosprawnych znalazło wsparcie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Działa tu także Centrum Charytatywne z kuchnią dla ubogich, która wydaje dziennie ponad 150 obiadów. W 2009r zostało utworzone ponadto Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Wcześniej, w 2006r w Ośrodku, mieszczącym się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzony został gruntowny remont, możliwy dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, katolickiej fundacji „Renovabis” oraz dzięki darczyńcom indywidualnym. W 2012r w ramach projektu unijnego, realizowanego przez Caritas wspólnie z bialskim Urzędem Miasta, zabytkowy zespół szpitalno – parkowy, w którym znalazła siedzibę „Misericorida” Caritas, poddawany jest rewitalizacji. Wartość całego projektu oszacowano na ponad 16 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWL wynosi prawie 10 mln zł. Udział siedleckiej Caritas – stanowi 1,9 mln zł.

 

W 2008r utworzony został Zakład Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej. Powstał jako druga tego typu placówka w województwie mazowieckim. Zlokalizowany jest w budynku użyczonym Caritas przez miasto Siedlce Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. Zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych, którzy zajmują się gastronomią. W ZAZ można m.in. zjeść codziennie pyszny domowy obiad, dlatego też przychodzi tu wielu mieszkańców Siedlec. Oferta cateringowa kierowana jest do szkół, różnego rodzaju instytucji a także osób prywatnych. Ponadto osoby niepełnoprawne zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie 5.ciu szkoleń zawodowych. Są to: pomoc kuchenna, asystent w gabinecie odnowy biologicznej, recepcjonista, obsługa budynku oraz magazynier. Niepełnosprawni mają także możliwość codziennej, godzinnej rehabilitacji, prowadzonej przez specjalistów – rehabilitantów. ZAZ daje im – szeroko rozumianą – szansę przygotowania do życia w otwartym środowisku. Od 1.10.2010r do 30.09.2012 Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest pomoc w dostępie do zatrudnienia 30.osobom niepełnoprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wartość projektu to 1 milion 284 tys zł.

 

Rozwinęły się różne formy wolontariatu. W 2009r utworzono Biuro Wolontariatu w Siedlcach. Od stycznia 2012r działa tu Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej. W ciągu ostatnich siedmiu lat, tj. od 2005r, powstało 58 Szkolnych Kół Caritas, skupiających ponad 1800 młodych wolontariuszy. W tym czasie powstało też 13 Parafialnych Zespołów Caritas – w Siedlcach jak również na terenie diecezji siedleckiej.