Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach powstała w maju 2001 roku z inicjatywy Ś.P. Księdza Biskupa Jana Wiktora Nowaka.

 

Świetlica Socjoterapeutyczna mieści się przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach, w budynku Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.: 12:00-17:00, natomiast biuro świetlicy w godz.: 9:00-17:00.

 

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego i funkcjonuje zgodnie z prawem ustawodawczym. Uczęszcza do niej 30 dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta Siedlce, pochodzących z rodzin biednych, zaniedbanych edukacyjnie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z powodu zjawiska alkoholizmu.

 

Podopieczni mogą zostać skierowani do świetlicy przez pedagogów szkolnych, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, pracowników MOPR w Siedlcach, kuratorów sądowych oraz rodziców.

 

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra. Dużą pomoc placówka otrzymuje od wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas jej wychowankom.

 

Zajęcia prowadzone w świetlicy przez specjalistów skupiają się przede wszystkim na realizowaniu takich celów jak: zapewnienie opieki wychowawczej, wyrównywanie braków edukacyjnych oraz zapewnienie pomocy w nauce, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności manualnych oraz wyrabianie wrażliwości estetycznej.

 

Najważniejszym punktem w pracy świetlicy jest odrabianie lekcji i codzienna nauka. Dzięki temu dzieci korzystając z pomocy wychowawców i specjalistów wyrównują swoje braki edukacyjne, a co za tym idzie, mają większe szanse na sukcesy w szkole.

 

W świetlicy każdego dnia jest czas na zabawę. Dzieci mają możliwość korzystania z wielu ciekawych gier i zabaw edukacyjnych. Gdy pogoda dopisuje, nie brakuje także zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci biorą również udział w różnych działaniach kulturalnych (wycieczki, akademie, teatrzyki oraz przedstawienia okolicznościowe). Dzięki organizowanym w świetlicy zajęciom plastycznym dzieci rozwijają się artystycznie. Natomiast zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą i pedagogiem do zajęć profilaktycznych pomagają im m.in. w rozwijaniu umiejętności społecznych, rozwijaniu poczucia własnej wartości, a także kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości. Swoją wiedzą i doświadczeniem podopiecznych świetlicy wspiera również logopeda, który podczas zajęć indywidualnych z dziećmi pomaga korygować wady wymowy. W świetlicy dzieci uczą się także, jak dbać o swoją duchowość i rozwijać kontakt z Panem Bogiem, poprzez codzienną wspólną modlitwę.

 

Dzieci uczęszczające do świetlicy korzystają także z dożywiania w postaci podwieczorków dostosowanych do upodobań i potrzeb żywnościowych młodego organizmu.


* * *

Placówka współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce oraz środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej.


Nazwa zadania publicznego:


„Wspieranie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej”
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej”.