Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas „Wakacje z misjonarzami”

Podczas tegorocznych kolonii zorganizowano 5 turnusów dziesięciodniowych w ośrodku „DAWID” w Broku podczas których łącznie wypoczęło 633 dzieci. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowało 67 wolontariuszy. Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka wypoczywało również 23 dzieci z Białorusi z Grodna.

 

Tematem tegorocznych kolonii były „Wakacje z misjonarzami”. Dzieci spotkały się z Katarzyną Steszuk, misjonarką z Zambii, która opowiadała o trudach pracy na misji. Dzieci miały również możliwość wyjazdu do Warszawy, gdzie bawiły się w Hula-Kula, zwiedzały ZOO, Stadion Narodowy oraz uczestniczyli w seansach filmowych 3D w kinie „Wisła”.

 

Uczestnicy kolonii zwiedzali Sadowne, a w nim Muzeum Wsi Sadowieńskiej oraz Gminne Centrum Kultury. Na każdym turnusie korzystali z basenu w Ostrowi Mazowieckiej. Odbywały się regularne spotkania z pracownikami Miejskiej Komendy Policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Siedlec, a także wyjścia do Straży Pożarnej w Broku. Były dyskoteki, bale przebierańców i oczywiście kolonijny chrzest, dni sportu, „Brok Talent” czy „Kolonijna Familiada”. Na każdym turnusie dzieci bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni.

 

Podczas wypoczynku nie zabrakło turnusów profilaktycznych połączonych z edukacją zdrowotną i promocją zdrowego stylu życia. Odbywały się zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem, zajęcia integracyjne prowadzone metodą warsztatową dla dzieci z Białorusi pod nazwą: „Z językiem polskim za pan brat”. Zrealizowano turnus w partnerstwie z Urzędem Gminy w Sadownem, podczas którego uczestnicy wypoczynku promowali krajoznawstwo i turystykę w formie filmu i ulotki promującego Sadowne i okolice.

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży odbył się dzięki środkom pozyskanym podczas akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, darowizn indywidualnych darczyńców oraz funduszy finansowych pozyskanych z projektów realizacji zadań publicznych. Kolonie zostały dofinansowane m.in. dzięki projektom finansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Miasta Siedlce, Urząd Gminy w Siedlcach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także ze środków miejsko-gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych urzędów miast i gmin zarówno z województwa mazowieckiego jak i lubelskiego. Dzięki dofinansowaniu przez liczne podmioty oraz indywidualnych darczyńców dla dzieci i młodzieży z terenu diecezji siedleckiej pobyt na koloniach był bezpłatny.

 

Źródła dofinansowania Wakacyjnej Akcji Caritas 2013

 

1. Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 218 221,62 zł
a) Samorząd Województw Mazowieckiego: zadanie pod nazwą - Wspieranie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn: Na wakacje po uśmiech” 54 845 zł
b) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: zadanie pod nazwą: "Piękno otacza nas wszędzie "- krajoznawstwo i turystyka podczas wypoczynku letniego 39 050 zł
c) Urząd Miasta Siedlce: zadanie pod nazwą - „Po zdrowie i uśmiech”- program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce 25 000 zł
d) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: zadanie pod nazwą - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego i świetlic socjoterapeutycznych.„Wspieranie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży pn: „Na wakacje po uśmiech i zdrowie” 29 565 zł
e) Ministerstwo Spraw Zagranicznych: zadanie pod nazwą – „Nie ma dzieci, są ludzie – wpływ kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych” 27 496,62 zł
f) Urząd Gminy Siedlce : zadanie pod nazwą – „Dofinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży” - Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce 28 265 zł
g) "Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników” 14 000 zł
2. Środków z urzędów miast i gmin w wysokości 26 550 zł
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie 5 480 zł
b) Urząd Gminy Sosnowica 500 zł
c) Urząd Miasta i Gminy Łosice 2 000 zł
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 700 zł
e) Urząd Gminy Zalesie 4 000 zł
f) Urząd Gminy Maciejowice 3 500 zł
g) Urząd Miasta Dęblin 1 000 zł
h) Urząd Miasta Żelechów 7 270 zł
i) Urząd Gminy Wojcieszków 2 100 zł
3. Środków indywidualnych darczyńców 7 000 zł
a) SPOMLEK Radzyń Podlaski 1 500 zł
b) Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski 3 000 zł
c) Firma FREZDROM Grzegorz Kazimierczak 2 000 zł
d) Bank Spółdzielczy w Siedlcach 500 zł
4. Środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej w kwocie 27 536,71 zł
5. Wkład pracy wolontariuszy sprawujących opiekę nad dziećmi wyniósł 45 200 zł

 

 

Koszty Wakacyjnej Akcji Caritas 2013

 

Kategoria kosztów
Kwota
a) Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku 147 890 zł
b) Transport 47 910,44 zł
c) Zakup biletów wstępu 16 325,70 zł
d) Materiały dydaktyczne 4 947,32 zł
e) Upominki 8 116,20 zł
f) Wynagrodzenia: pracowników kuchni, kadry prowadzącej zajęcia, obsługa administracyjna projektów 35 384,92 zł
g) Dodatkowe atrakcje – dmuchana zjeżdżalnia 4 400 zł
h) Materiały promocyjne (ulotki, film promocyjny) 1 900 zł
i) Ubezpieczenie 4 903,05 zł
j) Leki, środki czystości, materiały gospodarcze 7 865,98 zł
Utrzymanie ośrodka kolonijnego. Okres I - IX 2013
k) Energia elektryczna, gaz 10 668,90 zł
l) Dzierżawa gruntu 10 665,17 zł
m) Naprawy konserwatorskie, usługi komunalne, pralnicze, telekomunikacyjne 15 464,48 zł
n) Wynagrodzenie pracownika ośrodka 18 304,92 zł

 

Za pomoc w realizacji tego jakże szczytnego dzieła pragniemy podziękować wszystkim instytucjom wspierających nasze działania, przede wszystkim wolontariuszom sprawującym opiekę nad dziećmi, kadrze pomocniczej, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego i Policji w Siedlcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, Nadleśnictwu w Radzyniu Podlaski, Zakładowi Mleczarskiemu w Radzyniu Podlaskim SPOMLEK, Bankowi Spółdzielczemu w Siedlcach, FREZDROM Siedlce, Wytwórni Papieru Toaletowego w Parczewie Z. Kopiś, wolontariuszom, a także wszystkim którzy przyczynili się do realizacji naszej Akcji.

 

Dziękujemy także za wsparcie finansowe Urzędowi Miasta w Dęblinie, Żelechowie, Łosicach, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parczewie, Urzędowi Gminy w Sosnowicy, Konstantynowie, Zalesiu, Maciejowicach oraz Wojcieszkowie za pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach WAC 2013 roku realizowane były następujące projekty