Przedszkolne Koła Caritas Diecezji Siedleckiej

MISJA

Przedszkolne Koło Caritas powstało w celu pobudzenia duchowych potrzeb dzieci. Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez ich rodziców i opiekunów, działającą na terenie przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

 

Koło używając nazwy „Caritas”, zastrzeżonej dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, zobowiązane jest do działalności ściśle związanej i realizowanej pod kierunkiem wyżej wymienionej instytucji. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent wyznaczony przez Biskupa. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła (nauczyciel przedszkola), zatwierdzony przez Dyrektora Placówki i Dyrektora Caritas.

 

Koło zrzesza dzieci i ich rodziny oraz ich opiekunów w przedszkolu, w którym zostało powołane. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pełne uczestnictwo swoich dzieci w pracach Koła i zgadzają się na wypełnienie obowiązków wynikających z regulaminu.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PRZEDSZKOLNEGO KOŁA CARITAS

 

Każdy członek Koła ma prawo:

 1. poszanowania własnej osoby;
 2. właściwie zorganizowanego czasu i zajęć;
 3. opieki wychowawczej, a także zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków;
 4. swobody wyrażania własnego zdania, ale z poszanowaniem drugiej osoby;
 5. aktywnego współuczestnictwa w życiu Koła;
 6. rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 7. korzystania z pomocy w zakresie możliwości Koła.

 

Członkowie Koła mają obowiązek:

 1. żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
 2. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa, słowo, czyn;
 3. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, Przedszkola, Koła;
 4. uczestniczyć w pracach Koła i przestrzegać regulaminu;

W działalność Koła mogą włączać się dzieci i wolontariusze o innym światopoglądzie lub spoza przedszkola.

 

Członkostwo w Kole ustaje przez:

 1. ukończenie lub zmianę przedszkola;
 2. dobrowolne wystąpienie.

 

Koło może przyjąć do swoich szeregów także członków seniorów i członków honorowych:

 1. członkiem seniorem może stać się absolwent placówki, który był członkiem Koła i pragnie kontynuować działalność w Kole;
 2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją opiekunów i dzieci otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

 

KONTAKT

 
Koordynator Przedszkolnych Kół Caritas