Wakacyjna Akcja Caritas 2018

Jak co roku, Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowuje się już do Wakacyjnej Akcji Caritas. W 2018r. zaplanowaliśmy wypoczynek letni dla 222 dzieci z terenu diecezji siedleckiej. Tegoroczna Wakacyjna Akcja Caritas będzie realizowana w czasie 4 turnusów wypoczynkowych, z których 3 odbędą się w Zakopanem, a 1 w Augustowie na Mazurach. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania środków finansowych na realizację poszczególnych turnusów oraz kwalifikacji kadry wychowawczej.

 

Założeniem siedleckiej Caritas jest pomoc rodzinom i dzieciom pochodzącym ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi. Wypoczynek letni z Caritas ma charakter profilaktyczno-wychowawczy i skierowany jest do dzieci jako pomoc w odreagowaniu ich trudnej sytuacji rodzinnej.

 

We wcześniejszych latach diecezjalna Caritas w czasie jednego sezonu organizowała wyjazdy nawet dla ponad 1000 dzieci. Po latach doświadczeń, nasze działania skoncentrowaliśmy na kilku płaszczyznach, które dają nam możliwość pomocy mniejszej ilości dzieci, jednakże docieramy do tych najbardziej potrzebujących.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców diecezji, w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, sprofilowaliśmy kierunki podejmowanych działań:

 

I profil:

 

Obejmuje dzieci doświadczające przemocy lub wychowujące się w środowisku, w którym obecna jest przemoc fizyczna lub psychiczna. Są to dzieci:

 • objęte pomocą w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,
 • dzieci zgłoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Zespoły Interdyscyplinarne na podstawie założonych Niebieskich Kart;

 

II profil:

 

Obejmuje dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, wychowujące się w środowiskach patologicznych. Są to dzieci:

 • zgłaszane przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej;
 • objęte pieczą i nadzorem Sądów Rodzinnych oraz kuratorów;

 

III profil:

 

Nawiązana współpraca z instytucjami pomocowymi. Obejmuje dzieci wychowujące się w pieczy zastępczej:

 • dzieci z rodzin zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego – współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach;
 • dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej – współpraca z Domem „Pod Kasztanami” w Siedlcach.

 

Wzorem lat ubiegłych, w trakcie wypoczynku, zapewniamy naszym uczestnikom zakwaterowanie i pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz atrakcyjny program kolonijny połączony z zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra kierowników oraz wychowawców – wolontariuszy. Każdy program dostosowany jest do uczestników w taki sposób, aby oprócz odpoczynku każdy z kolonistów nabył ważne dla siebie umiejętności społeczne. Zwiększy również ich świadomość z zakresu zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi. W programie zawarte będą działania ukazujące zdrowy styl życia oraz walory turystyczne Polski.

 

I turnus: 11 – 20 lipca 2018r. Zakopane (Pokoje Gościnne „U Zofii”)

 

W pierwszym turnusie weźmie udział 50 dzieci. Pobyt 20 uczestników wypoczynku dofinansowany został ze środków Powiatu Siedleckiego, są to dzieci pochodzące z rodzin zastępczych z terenu pow. siedleckiego. 30 kolejnych uczestników pochodzi z terenu Miasta Siedlce, których udział dofinansowany został ze środków Miasta Siedlce.

 

Podczas wypoczynku uczestnicy będą mieli zapewniony bogaty program kolonijny połączony z zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi. Ponadto zaplanowane są takie atrakcje turystyczne jak: zwiedzanie TPN m.in. Hala Gąsiennicowa i Czarny Staw Gąsiennicowy, pasmo Karpat - Pieniny ze szczytem Trzy Korony, rejs statkiem po zalewie Czorsztyńskim oraz wycieczka Wąwozem Homole w Pieninach Małych. Ponadto planujemy, aby uczestnicy wypoczynku mieli okazję skorzystania z atrakcji Basenu na Polanie Szymoszkowej z wodami geotermalnymi. W miarę możliwości udział w lokalnej kulturze, wystawy, koncerty, spektakle teatralne.

 

Finansowanie:

 

Miasto SiedlceWypoczynek 30 dzieci dofinansowany zostanie z budżetu Miasta Siedlce, w ramach realizacji zadania publicznego: „Wakacyjna Akcja Caritas 2018”.

 

Powiat SiedleckiWypoczynek 20 dzieci dofinansowany zostanie z budżetu Powiatu Siedlce, w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu siedleckiego”.

 

 

II turnus: 31 lipca – 13 sierpnia 2018r. Zakopane (Pokoje Gościnne „U Zofii”)

 

W tym terminie zaplanowany jest wypoczynek dla 50 dzieci pochodzących z dekanatów: łaskarzewskiego, domanickiego i zbuczyńskiego. Dofinansowany zostanie ze środków województwa mazowieckiego. Podczas wypoczynku uczestnicy będą mieli zapewniony bogaty program kolonijny, połączony z zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promujący zdrowy styl życia skierowany do uczestników wypoczynku. Ponadto zaplanowane są takie atrakcje turystyczne jak: zwiedzanie TPN m.in. Hala Gąsiennicowa i Czarny Staw Gąsiennicowy, pasmo Karpat - Pieniny ze szczytem Trzy Korony, rejs statkiem po zalewie Czorsztyńskim oraz wycieczka Wąwozem Homole w Pieninach Małych. Ponadto planujemy aby uczestnicy wypoczynku mieli okazję skorzystania z atrakcji Basenu na Polanie Szymoszkowej z wodami geotermalnymi. W miarę możliwości udział w lokalnej kulturze, wystawy, koncerty, spektakle teatralne.

 

Finansowanie:

 

Finansowanie:

 

MCPSWypoczynek 45 dzieci został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanym w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".

 

 

III turnus: 14 – 23 sierpnia 2018r. Augustów (Ośrodek „Jędrek”)

 

W kolejnym turnusie wypoczywać będzie 77 dzieci z diecezji siedleckiej. Wsparciem chcemy objąć dzieci z terenu Gminy Parczew (15 dzieci), z „Domu pod Kasztanami” w Siedlcach (10), z terenu dekanatu wisznickiego (25), z terenu Gminy Łosice (20) oraz z Białej Podlaskiej (7). Podczas wypoczynku dzieci będą miały zapewnione ubezpieczenie, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, upominki. Podczas pobytu na ośrodku, koloniści mogą korzystać z boisk sportowych, wypożyczalni rowerów, spływów kajakowych, kąpieli w Jeziorze Augustowskim pod opieką ratownika oraz sal dydaktycznych. Realizowany będzie również program profilaktyczno-wychowawczy.

 

Finansowanie:

 1. Wypoczynek 15 dzieci dofinansowany zostanie ze środków Gminy Parczew realizując zadanie pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2018” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 2. Wypoczynek 10 dzieci sfinansowany zostanie ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej oraz „Domu pod Kasztanami” w Siedlcach,
 3. Wypoczynek 25 dzieci z dekanatu wisznickiego zostanie sfinansowany ze środków własnych Caritas oraz środków Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach realizacji zadania: „Wakacyjna Akcja Caritas 2018 – Organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji”. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ofert.
 4. Wypoczynek 20 dzieci z Gminy Łosice sfinansowany zostanie ze środków własnych Caritas oraz środków Kuratora Mazowieckiego.
 5. Wypoczynek 7 dzieci z Białej Podlaskiej sfinansowany zostanie ze środków własnych Caritas.

 

IV turnus: 18 – 31 sierpnia 2018r. Zakopane (Willa „Siklawa”)

 

W tym turnusie udział weźmie łącznie 45 dzieci z terenu województw: mazowieckiego i lubelskiego. Będą to beneficjenci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających na terenie diecezji. Realizacja tego wypoczynku jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tego zadania realizowane będą zajęcia terapeutyczne oraz program kolonijny, który uwzględnia takie atrakcje jak: zwiedzanie TPN m.in. Hala Gąsiennicowa i Czarny Staw Gąsiennicowy, pasmo Karpat - Pieniny ze szczytem Trzy Korony, rejs statkiem po zalewie Czorsztyńskim oraz wycieczka Wąwozem Homole w Pieninach Małych. Ponadto planujemy aby uczestnicy wypoczynku mieli okazję skorzystania z atrakcji Basenu na Polanie Szymoszkowej z wodami geotermalnymi. W miarę możliwości udział w lokalnej kulturze, wystawy, koncerty, spektakle teatralne.

 

Finansowanie:

 1. Wypoczynek 45 dzieci zostanie współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz środków własnych Caritas.