REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ

 

Celem zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowania przez nich dzieła miłosierdzia CARITAS Diecezji Siedleckiej, zwana dalej CARITAS powołuje na wniosek Dyrektora Szkoły Szkolne Koła CARITAS, jako organizację ściśle współpracującą z CARITAS. Podstawą prawną powołania Szkolnego Koła CARITAS jest § 16 b Statutu CARITAS Diecezji Siedleckiej.

 

Szkolne Koło CARITAS, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem, zatwierdzonym przez Księdza Biskupa Ordynariusza.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Koło jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez CARITAS.

 

§2

 

Ponieważ Koło używa nazwy CARITAS, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem CARITAS.

 

§3

 

Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent wyznaczony przez Ks. Biskupa Ordynariusza, który czuwa nad tym by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków Koła.

 

§4

 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły powołany przez Dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora CARITAS.

 

Rozdział II
CEL, ZADANIA, ŚRODKI

 

§5

 

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Są to w szczególności:

 1. coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;
 2. uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 3. stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
 4. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
 5. troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
 6. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
 7. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób ubogich i samotnych; pomoc
  w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;
 8. współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi i dziecięcymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły CARITAS, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

 

§6

 

Zadania, o których mowa w § 5 Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania ustalając je z Dyrekcją Szkoły:

 1. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, itp.;
 2. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
 3. imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, video-kina, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.;
 4. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
 5. wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.;
 6. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez CARITAS lub za zgodą Dyrektora CARITAS pod nadzorem opiekunów Koła;
 7. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;
 8. biblioteczka literatury religijnej i materiałów instruktażowych CARITAS, taśmoteka itp.;
 9. oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE KOŁA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§7

 

Koło zrzesza dzieci i młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci i młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

 

§8

 

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

 

§9

 

Każdy członek ma prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
 3. poręczać za kandydatów na członków Koła;
 4. posiadać legitymację;
 5. posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła.

 

§10

 

Członkowie mają obowiązek:

 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
 2. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa - słowo - czyn;
 3. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;
 4. wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój;
 5. wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
 6. uczestniczyć w zebraniach Koła;
 7. posiadać identyfikator podczas prowadzenia akcji przez Koło.

 

 

§11

 

Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się opatrzony poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia), po 6-cio miesięcznym okresie kandydackim.

 

§12

 

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego CARITAS - Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją CARITAS.

 

§13

 

Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo twórczego uczestniczenia w życiu i działalności Koła zawsze jednak wraz z członkami Koła.

 

§14

 

Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się.

 

§15

 

W działalności Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie nie zrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły na zasadzie sympatyków Koła. Taka osoba nie może być jednak formalnie członkiem Koła.

 

§16

 

Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną.

 

§17

 

Członkostwo w Kole ustaje przez:

 1. ukończenie lub zmianę szkoły;
 2. dobrowolne wystąpienie;
 3. skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii sądu koleżeńskiego.

 

§18

 

Koło może skupiać w swych szeregach członków seniorów i członków honorowych:

 1. członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego;
 2. członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

 

Rozdział IV
WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

 

§19

 

Koło bezpośrednio podlega CARITAS jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

 

§20

 

W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad którego przestrzeganiem czuwa Dyrektor Szkoły.

 

§21

 

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

 1. z urzędu z głosem decydującym asystent kościelny i opiekun Koła;
 2. z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele młodzieży katolickiej, wybrani na funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.

 

§22

 

Do zadań Zarządu należy:

 1. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
 2. czuwanie nad działalnością Koła na terenie Szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych;
 3. inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
 4. ustalanie terminu zebrań Koła;
 5. przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami,
 6. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 7. stały kontakt z CARITAS i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających w uzgodnienia lub nieuwzględnionych regulaminie;
 8. proponowanie CARITAS zmian regulaminu Koła;
 9. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;
 10. przedstawienie CARITAS sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

 

§23

 

Wewnątrz Koła są powoływane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np.: sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

 

 

Rozdział V
MAJĄTEK KOŁA

 

§24

 

Majątek Koła stanowią środki finansowe  z różnych źródeł, przeznaczone na działalność Koła.

 

§25

 

Do obowiązków skarbnika należy

 1. prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;
 2. zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;
 3. czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada;
 4. składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

 

§26

 

Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem CARITAS jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem CARITAS i za zgodą Dyrektora CARITAS.

 

§27

 

W szczególnych wypadkach CARITAS może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np.: na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie CARITAS lub Szkoły oraz wydatkowane za wiedzą CARITAS na ściśle określony cel.

 

§28

 

W razie nie spożytkowania wszystkich funduszy na określony cel Dyrektor CARITAS jako dysponujący majątkiem CARITAS przeznaczy je na cele pokrewne uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

 

§29

 

CARITAS nie odpowiada za nie uzgodnione zobowiązania Koła.

 

Rozdział VI
PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

 

 

§30

 

Świętem patronalnym CARITAS jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego -I niedziela po Wielkanocy.

 

§31

 

Koło wybierze swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia i ustanowi Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia tego Świętego.

 

§32

 

Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwa która będzie wspólną modlitwą Koła.

 

§33

 

Koło może używać zastrzeżonego znaku CARITAS: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kata między ramionami Krzyża oraz literami białymi: "CARITAS", wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: "Szkolne Koło CARITAS" w otoku. Sposób posługiwania się identyfikacją wizualną określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

§34

 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania go, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.

 

§35

 

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor CARITAS na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji Szkoły albo z innej ważnej przyczyny.

 

§36

 

CARITAS może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę CARITAS lub Kościoła po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

 

§37

 

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba wyznaczona przez CARITAS- Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do CARITAS, a majątek Kola spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków zawsze na cele charytatywne.

 

§38

 

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej i dokonuje jej Ksiądz Biskup Siedlecki.

 

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Biskupa diecezjalnego w Siedlcach dnia 29.09.2005 i wchodzi w życie z dniem podpisania. L.Dz. 872/2005