Regulamin Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOCY Z CENTRUM WSPARCIA
CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ


§ 1

Niniejszy dokument zawiera zasady pomocy rzeczowej, materialnej i specjalistycznej udzielanej przez Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej na cele zgodne ze Statutem ze środków pozyskanych w ramach działalności pożytku publicznego oraz działalności statutowej Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§ 2

Centrum Wsparcia funkcjonuje od 1 lutego 2014 roku, do stycznia 2018 roku jako Centrum Pomocy Bliźnim i znajduje się przy ulicy Budowlanej 1.

 

§ 3

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej i/lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach      niepełnych lub wielodzietnych;

10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę        uzupełniającą;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

§ 4

Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej udziela następujących form wsparcia:

 • Pomoc w postaci darów rzeczowych tj.: odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i innych artykułów otrzymanych nieodpłatnie od Darczyńców. Dary o dużych gabarytach jak np.: meble, sprzęt AGD będą przekazywanie drogą pośrednictwa pomiędzy osobą Potrzebująca, a Darczyńcą.
 • Inną formą pomocy udzielaną przez Centrum Pomocy jest pomoc specjalistyczna w postaci poradnictwa: prawnego, psychologicznego, socjalnego.
 • Centrum służy także pomocą informacyjną dla osób, które szukają wsparcia - gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc zarówno w ramach działania Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej,
  a także innych jednostek pomocowych działających na terenie miasta Siedlce oraz Diecezji Siedleckiej.
 • Udzielana pomoc jest pomocą bezpłatną.

 

§ 5

Procedury uzyskania pomocy w Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej:

 1. Procedura przyznawania pomocy składa się z następujących etapów:
  1. Należy zgłosić się do biura Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej ul. Budowlana1,  08-110 Siedlce do Osoby Pierwszego Kontaktu - pokój nr 100, gdzie można uzyskać wszelkie informacje o sposobach i rodzajach udzielanej pomocy, otrzymać Wniosek (zał. 1.1 do niniejszego regulaminu), który można również pobrać ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl  w Centrum Wsparcia zakładce: pliki do pobrania, gdzie zawarte są niezbędna dokumenty i załączniki.
  2. Należy uzupełnić otrzymany, bądź pobrany Wniosek (zał. 1.1. do niniejszego regulaminu), opisując problem oraz skompletować i dostarczyć razem z wnioskiem dokumenty podane we wniosku jako załączniki, tj.:
   1. Zaświadczenie o dochodach własnych i członków rodziny,
   2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej,
   3. Odcinek renty/emerytury,
   4. Informacja o wysokości pobranych zasiłków z właściwej Instytucji Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS, MOPR),
   5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (informacja o stanie zdrowia) oraz inne dokumenty potwierdzające zaistniałą i przedstawioną we wniosku sytuację w celu potwierdzenia trudnej sytuacji życiowej. Dokumenty w/w należy dostarczyć do Osoby Pierwszego Kontaktu . Wówczas zostanie wyznaczona kolejna wizyta, na którą Wnioskodawca zobowiązuje się przyjść, bądź Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie. Podczas tej wizyty zostaną przedstawione konkretne propozycje przyznania pomocy jednorazowej, bądź pomocy długoterminowej;
  3. Po dostarczeniu kompletu dokumentów i na ich podstawie, wszystkie wnioski zostają rozpatrzone podczas posiedzenia komisji Caritas Diecezji Siedleckiej w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania zdefiniowanego pod kontem indywidualnej osoby. Komisja zbiera się raz na dwa tygodnie, lub raz w miesiącu, zależnie od ilości skompletowanych wniosków. W sprawach bardzo złożonyc i trudnych komisja zbiera się raz na miesiąc, w skład której wchodzą osoby i przedstawiciele wielu jednostek pomocowych;
  4. Na posiedzeniu komisji zapada decyzja czy jest to pomoc jednorazowa (przyznana jeden raz na pół roku), czy pomoc długoterminowa mająca na celu usamodzielnienie (wyjście poza system pomocowy) osoby potrzebującej. Podczas tej wizyty OPK wydaje odpowiednie dyspozycje i kieruje do odpowiednich jednostek pomocowych, w tym: pomocy rzeczowej, żywnościowej czy specjalistycznej.
  5. W toku pomocy może nastąpić zmiana zaproponowanej formy pomocy, zależnie od bieżącej sytuacji Wnioskodawcy i w miarę możliwości Centrum Wsparcia. W sytuacjach wymagających interwencji może ponownie zebrać się komisja Centrum Wsparcia i zdecydować o modyfikacji zaproponowanego wsparcia.

 

§ 6

Procedura przekazania i odbioru pomocy rzeczowej jako darowizny dla potrzeb Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej:

 1. Cała procedura przekazania i odbioru pomocy rzeczowej jako darowizny dla potrzeb Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej zawarta jest w odrębnym Regulaminie Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych (zał. 1.2. do niniejszego regulaminu) dostępnym w Magazynie wydawania darów rzeczowych w Siedlcach na ul. Budowlanej 1 oraz dostępnego ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Wsparcia zakładce: pliki do pobrania
 2. Darczyńca przekazując dary rzeczowe nieodpłatnie wymienione w § 4 niniejszego regulaminu, decyduje o sposobie ich przekazania według poniższych zasad:
  • podpisuje Umowę Darowizny zał. 1.6. (zał. 1.2 do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych - w celu zaksięgowania przekazanych darowizny przez organizację,
  • przekazania darów rzeczowych poprzez Oświadczenie o Przekazaniu Darowizny (zał. 1.7. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych - zał. 1.2. ),
  • przekazania darów rzeczowych od firm i organizacji Protokołem Zdawczo – Odbiorczym (zał. 1.5. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych - zał. 1.2.), bądź anonimowo;
  • przekazania darów rzeczowych anonimowo poprzez Protokół Przyjęcia (zał. 1.3. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych - zał. 1.2.) przez pracownika Centrum;
 3. Podopieczny Centrum Wsparcia przyjmując nieodpłatnie dary rzeczowe na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (patrz § 7) podpisuje Umowę Przekazania (zał. 1.4. do Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych - zał. 1.2.);
 4. Szczegółowe zasady i normy przekazania i odbioru pomocy rzeczowej (patrz pkt 1 § 6)

 

§ 7

Szczegółowa procedury uzyskania pomocy rzeczowej w Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej:

 1. Po wypełnieniu warunków z § 5 procedura przyznawania pomocy składa się z następujących etapów:
  1. zgłoszenie się po wydanie pomocy rzeczowej do punktu magazynu darów rzeczowych na ul. Budowlanej 1 wejście – C,
  2. zapoznanie się z Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych (zał. 1.2 do niniejszego regulaminu) dostępnym w punkcie wydawania darów rzeczowych oraz dostępnego ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Wsparcia zakładce: pliki do pobrania,
  3. podpisanie Oświadczenia ( zał. 1.7. do niniejszego regulaminu); że zapoznał/a się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na zachowanie zasad i norm w nim zawartych,
  4. podpisanie Umowy Przekazania (zał. 1.4. do niniejszego regulaminu);
  5. realizacja przyznanej pomocy;

 

§ 8

Normy i zasady otrzymania pomocy rzeczowej z magazynu darów rzeczowych oraz innych miejscach, gdzie pomoc jest wydawana:

 1. Osoba posiadająca skierowanie o pomoc rzeczową wydaną przez OPK ma obowiązek przestrzegania określonych norm i zasad panujących w punkcie wydawania darów i innych miejscach, gdzie pomoc jest wydawana tj.:
  1. nie bycie pod wpływem środków odurzających tj.: alkohol, narkotyki i innych substancji niebezpiecznych, czy zabronionych,
  2. nie używania słów rażących, niecenzurowanych, obrażających drugą osobę jej godność, czy prywatność,
  3. pozostawienie po sobie porządku,
  4. korzystania wyłącznie z rzeczy, darów wskazanych przez pracownika;
 2. Pracownik ma obowiązek zapisania wydanej pomocy rzeczowej według przyjętych i opracowanych zasad w Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej;
 3. Pracownik może zweryfikować ilości wybieranych przez Podopiecznych darów rzeczowych względnie z posiadaną dokumentacją osoby/rodziny zgodną z jej przeznaczeniem, ilością osób zawartych we wniosku;

 

§ 9

Obowiązki i prawa obu stron Kontraktu Pomocowego (Wnioskodawcy oraz Centrum Wsparcia):

 1. W trakcie trwania pomocy pracownik Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej ma prawo, odwiedzać w miejscu zamieszkania/pobytu Wnioskodawcę, przeprowadzać wizje lokalną, bądź korzystać z informacji innych instytucji pomocowych w celu weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji Wnioskodawcy;
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zgłaszania się w wyznaczonym czasie za, bądź sam może wizyty inicjować w zależności od potrzeb i możliwości obu stron.
 3. Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej ma prawo do przyznania pomocy jednorazowej (pieniężnej – w ramach działań Caritas Diecezji Siedleckiej) – przyznawanej jeden raz na pół roku, oraz przyznania pomocy długoterminowej;
 4. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał pomoc jednorazową (pieniężną – w ramach działań Caritas Diecezji Siedleckiej), a potrzebuje i wnioskuje o pomoc długoterminową, wówczas ma prawo ponownie ubiegać się o pomoc długoterminową;
 5. Obie strony się do przestrzegania zawartych postanowień;
 6. Wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń związanych w pracą wolontaryjną na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej;
 7. Wnioskodawca ma prawo odmówić udzielenia pomocy, jeśli sytuacja życiowa ulegnie poprawie i/lub pozwala na samodzielne funkcjonowanie;
 8. Każdą decyzję o przyznaniu pomocy ma prawo zmieniać Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej w zależności od posiadania środków na wskazany cel, a także od bieżących możliwości i potrzeb Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania otrzymanej pomocy z Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej.
 2. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na szczegółowych zasadach.
 3. Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy
  z podaniem uzasadnienia.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.
 5. Oryginały dokumentów na podstawie których przyznawana jest pomoc są przechowywane w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej lub poszczególnych placówkach.

 

Siedlce, dnia 11.01.2018 roku

Zatwierdził: Ks. Marek Bieńkowski

Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej

 

Załączniki do Regulaminu:

 

Zał. 1.1. Wniosek

Zał. 1.2. Regulaminem Odbioru i Przyjęć Darowizn Rzeczowych

Zał. 1.3. Protokół Przyjęcia

Zał. 1.4. Umowę Przekazania

Zał. 1.5. Protokołem Zdawczo – Odbiorczym

Zał. 1.6. Umowę Darowizny

Zał. 1.7. Oświadczenie o Przekazaniu Darowizny