Monitoring Wizyjny - klauzula informacyjna - Siedlce ul. Budowlana 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach (kod pocztowy: 08-110) przy ul. Budowlanej 1, tel.: 25 640 71 30, adres e-mail: siedlce@caritas.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo.siedlce@caritas.pl lub korespondencyjnie pod adresem, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego tj. obraz bez dźwięku. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Administratora oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu Administratora.
 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje teren siedziby organizacji przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach tj. obszar części wspólnych: korytarze, klatka schodowa, a także Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i magazyn odzieży oraz teren wokół budynku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/ Pana dane osobowe z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom uprawnionych do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując datę, czas i miejsce zdarzenia.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych osobowych zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby wejść na teren obiektu.