Statut Caritas Diecezji Siedleckiej

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

Caritas Diecezji Siedleckiej, zwana dalej Caritas, jest instytucją, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną i opiekuńczą w Diecezji Siedleckiej.

§ 2

 1. Caritas posiada kościelną osobowość prawną, nadaną jej przez Biskupa Diecezji Siedleckiej z chwilą utworzenia oraz osobowość prawną na gruncie prawa polskiego zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 2. Caritas posiada status organizacji pożytku publicznego prowadząc działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 3

 1. Siedzibą Caritas jest miasto Siedlce.
 2. Terenem działalności jest cała Polska, a w szczególności Diecezja Siedlecka.

Rozdział II
CELE I ZADANIA


§ 4

 1. Celem statutowym Caritas, jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną, jako praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście nauki Kościoła i w obliczu konkretnych oraz aktualnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej poprzez:
  1. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła przez:
   1. pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji materialnej;
   2. pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się;
   3. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (prowadzenie świetlic, organizowanie kolonii, obozów, wyjazdów wypoczynkowo-religijnych, itp.);
   4. organizowanie i prowadzenie akcji okolicznościowych (Tornister Pełen Uśmiechów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, itp.);
  2. uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres działalności charytatywnej Kościoła;
  3. analizowanie niekorzystnych zjawisk społecznych i zakresu ich występowania oraz opracowanie programów zmierzających do ich usuwania;
  4. opracowanie programów działalności charytatywnej.

§ 5

Caritas prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w Szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 4. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 7. ochrona i promocja zdrowia;
 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. ratownictwo i ochrona ludności;
 21. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
 25. poradnictwo prawne;
 26. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

§ 6

Caritas prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
 4. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 7. ochrona i promocja zdrowia;
 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. ratownictwo i ochrona ludności;
 21. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocja i organizacja wolontariatu;
 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
 25. poradnictwo prawne;
 26. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

§ 7

Caritas współpracuje w szczególności z:

 1. Caritas Polska oraz Caritas innych Diecezji i Caritas innych krajów w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów podczas Zgromadzenia Dyrektorów Caritas diecezjalnych;
 2. organami administracji państwowej i samorządowej;
 3. innymi organizacjami pozarządowymi w tym stowarzyszeniami, fundacjami, podejmującymi działalność charytatywną, opiekuńczą i leczniczą oraz wspierającymi wolontariat klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi;
 4. instytucjami Kościoła Katolickiego;
 5. organizacjami charytatywnymi Kościoła Katolickiego i innych wyznań w kraju i za granicą oraz organizacjami państwowymi i społecznymi przy zachowaniu własnej tożsamości.

§ 8

Caritas może współpracować z innymi podmiotami, w szczególności z podmiotami wymienionymi w § 7 niniejszego Statutu, poprzez:

 1. wspólne projekty pomocowe i szkoleniowe w dziedzinach dotyczących działalności Caritas;
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultacje pisemne i ustne z organami administracji publicznej w zakresie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Caritas;
 4. uczestniczenie w zespołach doradczych i inicjatywnych organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Caritas;
 5. uczestniczenie w zespołach doradczych, inicjatyw tworzonych przez organy administracji publicznej i złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz właściwych organów administracji publicznej;
 6. przyjmowanie zleceń od organów administracji publicznej państwowej i samorządowej na realizację zadań publicznych;
 7. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej;
 8. umowy partnerstwa.

Rozdział III
SKTRUKTURA, REPREZENTACJA, ORGANY KONTROLI


§ 9

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Siedlecki, który:

 1. powołuje i rozwiązuje Caritas;
 2. nadaje Statut Caritas i dokonuje w nim zmian;
 3. mianuje i odwołuje Dyrektora;
 4. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą;
 5. wyraża opinie i zalecenia w istotnych sprawach Caritas;
 6. przyjmuje zatwierdzone, roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Caritas;
 7. aprobuje powołanie lub likwidację jednostki organizacyjnej Caritas.

§ 10

 1. Organem zarządzającym Caritas jest Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, zwany dalej Dyrektorem Caritas.
 2. Organem nadzoru i kontroli Caritas jest Komisja Nadzorcza.

§ 11

 1. Dyrektor Caritas mianowany jest przez Biskupa Siedleckiego.
 2. Dyrektor Caritas nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigany z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

Do zadań Dyrektora Caritas należy w szczególności:

 1. organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas, opracowanie programów pracy Caritas;
 2. ustalanie planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;
 3. gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;
 4. organizowanie systematycznych zebrań, celem omówienia bieżących spraw;
 5. przygotowanie programów rocznej działalności Caritas;
 6. reprezentowanie Caritas i występowanie w jej imieniu;
 7. podpisywanie aktów prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu Caritas;
 8. podejmowanie decyzji w sprawach bieżących;
 9. powołanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Caritas, po uzyskanej aprobacie Biskupa Siedleckiego;
 10. kontrola i nadzorowanie podległych mu jednostek organizacyjnych Caritas;
 11. zatwierdzanie jednostkowych sprawozdań finansowych podległych dyrektorowi samobilansujących jednostek organizacyjnych;
 12. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Caritas;
 13. nadawanie jednostkom organizacyjnym Caritas statutów i regulaminów działania;
 14. informowanie Biskupa Siedleckiego o działalności Caritas.

§ 13

 1. Komisja Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Caritas.
 2. Komisja Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z trzech osób, mianowanych przez Biskupa Siedleckiego na okres 3 lat.
 3. Komisja Nadzorcza jest niezależna od Dyrektora Caritas w zakresie kontroli wewnętrznej, a jej członkowie nie mogą pełnić funkcji wicedyrektora ani sekretarza Caritas, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Komisja Nadzorcza zbiera się, co najmniej jeden raz w roku, w celu wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego lub samodzielnego dokonania kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas. Wyniki badania sprawozdania finansowego lub kontroli wraz z wnioskami Komisja Nadzorcza przedstawia Biskupowi Siedleckiemu.
 6. Badanie sprawozdania finansowego jeśli nie wynika z przepisów prawa może zostać przeprowadzone dobrowolnie.
 7. Biskup Siedlecki lub Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie nadzwyczajnego audytu zewnętrznego.
 8. Komisja Nadzorcza zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, jeśli podlegało ono badaniu lub po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 6.
 9. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe, Komisja Nadzorcza przekazuje do Biskupa Siedleckiego w ciągu 14 dni od jego zatwierdzenia.

Rozdział IV
PRACOWNICY CARTAS


§ 14

 1. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę realizowania działalności Caritas, dlatego w doborze pracowników religia i wynikający z jej wyznania etos życia stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione kwalifikacje do zatrudnienia w Caritas (art. 18° S 4 Kodeksu Pracy).
 2. Pracownicy Caritas uczestniczą w misji charytatywnej Kościoła Rzymskokatolickiego poprzez swą pracę i postawę opartą na etosie miłości bliźniego wynikającym z nauki Jezusa Chrystusa oraz katolickiej nauki społecznej.
 3. Pracownicy Caritas spełniają wymogi stawiane osobom zatrudnionym w instytucjach i organizacjach kościelnych Kościoła Rzymskokatolickiego, a w swej pracy mają obowiązek stosować się do odpowiednich im przepisów prawa kanonicznego.
 4. Pracownicy Caritas mają obowiązek i prawo do doskonalenia zawodowego i formacji intelektualnej oraz formacji duchowej.

§ 15

 1. Caritas prowadząc działalność pożytku publicznego, może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
 2. Caritas prowadząc działalność pożytku publicznego może powierzać wykonanie określonych prac i zadań w drodze umów cywilno-prawnych.

§ 16

 1. Główny Księgowy przejmuje odpowiedzialność zaprowadzenie rachunkowości Caritas.
 2. Wymiar czasu pracy oraz zakres zadań Głównego Księgowego określa Dyrektor Caritas uwzględniając stosowne przepisy prawa.

§ 17

Zakres obowiązków pracownika w jednostkach organizacyjnych Caritas wynika z odrębnych statutów lub regulaminów poszczególnych jednostek ustalonych przez dyrektora, a precyzowany jest w umowach powierzających im określone funkcje.

Rozdział V
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


§ 18

Caritas w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego prowadzi jednostki organizacyjne, tworzone zgodnie z celami realizowanymi przez Caritas.

§ 19

 1. Wszystkie jednostki organizacyjnego po wcześniejszej aprobacie Biskupa Siedleckiego powołuje i likwiduje Dyrektor Caritas.
 2. Jednostki organizacyjne Caritas mogą uzyskać wyodrębnienie prawne, organizacyjne i finansowe, stając się jednostkami samobilansującymi, w drodze decyzji Dyrektora Caritas. Jednostki te mogą również uzyskać osobowość prawną na gruncie prawa polskiego zgodnie z przepisami prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jednostki organizacyjne Caritas działają na podstawie własnych odrębnych statutów lub regulaminów, które nadawane są przez Dyrektora Caritas.

§ 20

 1. Dyrektor Caritas sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Caritas, w szczególności poprzez:
  1. wyrażenie opinii i zaleceń w istotnych sprawach tych jednostek;
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności tych jednostek w terminach przewidzianych w ich statutach lub regulaminach;
  3. przeprowadzanie spotkań i konsultacji z dyrektorami oraz kierownikami tych jednostek;
  4. przeprowadzanie lub zarządzanie kontroli.
 2. Dyrektor Caritas w trybie nadzoru lub toku czynności kontrolnych, kierując się zasadami miłosierdzia chrześcijańskiego, dobrem, w tym duchowym, pacjentów i podopiecznych oraz pracowników, a także troską o dobre imię Caritas, może zażądać od dyrektorów lub kierowników we wszystkich podległych mu jednostkach organizacyjnych zmian ich decyzji, w tym decyzji personalnych. W razie niedokonania takiej zmiany w terminie 14 dni Dyrektor Caritas wydaje decyzję zmieniającą, która po uzyskaniu aprobaty Biskupa Siedleckiego zastępuje tamtą decyzję.

§ 21

 1. Dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej Caritas powołuje i odwołuje Dyrektor Caritas.
 2. Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej Caritas jest zobowiązany przede wszystkim do:
  1. reprezentowania podległej mu jednostki i występowania w jej imieniu;
  2. składania oświadczeń woli w imieniu podległej mu jednostki;
  3. podejmowania decyzji w sprawach bieżących podległej mu jednostki;
  4. kontrolowania i nadzorowania wykonywania pracy w podległej mu jednostce;
  5. przyjmowania i zwalniania pracowników w podległej mu jednostce;
  6. organizowania i nadzorowania działalności w podległej mu jednostce;
  7. przekładania Dyrektorowi Caritas pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności kierowanej przez niego jednostki;
  8. konsultowania z Dyrektorem Caritas planowanych zobowiązań i inwestycji, zwłaszcza tych kilkuletnich lub wieloletnich;
  9. uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Caritas do zaciągnięcia zobowiązania lub podjęcia inwestycji o wartości powyżej kwoty określonej w statucie lub regulaminie danej jednostki organizacyjnej, a także innych spraw dotyczących czynności przekraczających zwykły zarząd jednostką.

Rozdział VI
ŚRODKI MATERIALNE I FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ


§ 22

 1. Caritas ma prawo nabywania oraz zbywania praw majątkowych, a także użytkowania i zarządzania majątkiem znajdującym się w jej posiadaniu.
 2. Caritas ma prawo do występowania przed organami administracji publicznej, w tym rządowej i samorządowej, a także sądami i trybunałami oraz wobec osób trzecich dla obrony i reprezentacji swoich praw majątkowych.

§ 23

 1. Caritas jako organizacja pożytku publicznego wyodrębnia organizacyjnie oraz finansowo prowadzoną działalność pożytku publicznego i przeznaczone na tę działalność środki publiczne od środków pozyskiwanych i przeznaczonych na kościelną działalność miłosierdzia.
 2. W zakresie działalności pożytku publicznego finansowanej ze środków publicznych w tym 1% podatku i darowizn podlegających odpisom podatkowym: Caritas oprócz nadzoru i kontroli wewnętrznej, podlega kontroli państwowej określonej przepisami prawa.
 3. W ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23 ust. la ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Caritas - posiadając status organizacji pożytku publicznego sporządza sprawozdania merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
 4. W ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2b Caritas posiadając status organizacji pożytku publicznego sporządza sprawozdanie finansowe z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.

§ 24

Środki na prowadzenie działalności pożytku publicznego Caritas pochodzą w Szczególności z:

 1. odpisów podatkowych na cele działalności pożytku publicznego przekazywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi, w tym z odpisów 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;
 2. dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych.

§ 25

Środki na prowadzenie działalności miłosierdzia – kościelnej działalności charytatywnoopiekuńczej, realizowanej przez Caritas pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn pieniężnych ruchomych i w naturze pochodzących od wiernych;
 2. darowizn otrzymanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;
 3. spadków, zapisów oraz darowizn od osób prywatnych oraz instytucji i osób prawnych, tak polskich jak i zagranicznych;
 4. zbiórek;
 5. majątku ruchomego i nieruchomego Caritas.

§ 26

W zakresie prowadzonej działalności miłosierdzia – kościelnej działalności charytatywno opiekuńczej, finansowanej ze środków własnych, Caritas podlega nadzorowi i kontroli wewnętrznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

§ 27

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców zgodnie z przepisami kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega przepisów prawa polskiego i kanonicznego, szczególnie zaś kanonów: 1282, 1284 § 1 i 1290 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 28

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Caritas pozostają w Związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas;
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Caritas, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

W razie likwidacji Caritas, jej majątek przechodzi na własność Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem na cele zgodne ze statutem Caritas.

§ 30

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII
SYMBOLE I ŚWIĘTA


§ 31

 1. Caritas używa prawnie zastrzeżonej nazwy „CARITAS”.
 2. Logo Caritas, składa się z elementu graficznego oraz dwóch napisów „caritas” i „CARITAS”. Element graficzny to czteroramienny symetryczny krzyż, w kolorze czerwonym. W środku krzyża znajduje się napis „CARITAS” przedstawiony dużymi literami alfabetu, czcionką w kolorze białym stylizowaną tak, że napis swoim wyglądem przypomina serce. Od krzyża odchodzą cztery symetryczne szarfy w kolorze czerwonym z dwoma białymi paskami. Pod krzyżem Znajduje się drugi napis „caritas” przedstawiony małymi literami alfabetu, czcionką w kolorze czerwonym. Krzyż oraz napis „caritas” obwiedzione są cienką prostokątną obwódką. o lekko zaokrąglonych rogach, w kolorze czerwonym.
 3. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.