Szkolne Koła Caritas Diecezji Siedleckiej

Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To, czy zostaną one w pełni wykorzystane, w dużej mierze zależy od ludzi, których dziecko, a później młody człowiek spotyka na swojej drodze. Do osób, które mają wpływ na rozwój psychiczny, duchowy i intelektualny dziecka, oprócz rodziców, należą m.in. nauczyciele.

 

Jedną z wielu metod wychowawczych we współczesnej szkole jest zrzeszanie uczniów w szkolnych organizacjach i kołach, których głównym zadaniem jest kształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdrażanie do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny oraz rozwijanie zainteresowań i możliwości uczniów.

 

Caritas w szkole

 

Szkolne Koło Caritas to dobroczynna organizacja młodzieżowa działająca w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie jej członków, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas.

 

Fundament działania Szkolnych Kół Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych.

 

Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny.

 

Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane, lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły.

 

Praca Koła opiera się przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować:

 

Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas staje się:

  • szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym, lub dzieci z najmłodszych klas;
  • środowisko lokalne, a w nim samotny chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pomoc, np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, ogródka;
  • parafia, a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz zespołami charytatywnymi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła.

 

Ponieważ Koło używa nazwy CARITAS, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem CARITAS. Działalność Koła powinna opierać się na  stałej współpracy z Caritas poprzez włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i skierowane bezpośrednio lub pośrednio do Szkolnych kół takie, jak „Zbiórka Żywności”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Skrzydła", „Tornister pełen uśmiechu", „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", promocja akcji „1% podatku dochodowego” itp.

 

Współpraca z Caritas nie wyklucza aktywnego współdziałania z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz włączania się w działalności charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

 

Opracowany roczny plan pracy jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi różne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić, np. choroba, nieszczęśliwy wypadek.

 

Dokumentacją pracy Koła może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość i wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.

KONTAKT