Użyczenie Sprzętu

Zasady wypożyczania sprzętu

 1. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia, zawarta pomiędzy osobami działającymi w imieniu wypożyczalni a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
 2. W przypadku udostępnienia sprzętu o wartości przekraczającej wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego oświadczeniem Prezesa GUS, Wypożyczający na zabezpieczenie ewentualnych szkód składa w Wypożyczalni podpisany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel ten jest zwracany Wypożyczającemu w momencie oddania nieuszkodzonego sprzętu.
 3. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości, zalecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzającego konieczność korzystania ze sprzętu oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze sposobem użytkowania sprzętu.
 4. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5.
 5. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w formie pisemnej w terminie nie późniejszym, niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
 6. Przekroczenie terminu użyczenia sprzętu o 10 dni ponad termin określony w umowie upoważnia Wypożyczalnię do odebrania sprzętu.

 

Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony sprzęt

 1. Sprzęt winien być zwrócony w stanie nadającym się do dalszego użytkowania.
 2. W przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy Wypożyczającego koszty jego naprawy pokrywa Wypożyczający.
 3. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany jest on do zakupu tego sprzętu, a w przypadku gdyby to nie było możliwe - zwrotu równowartości zniszczonego sprzętu.

 

Źródła finansowania

 1. dofinansowanie PFRON,
 2. środki własne Caritas,
 3. darowizny firm, organizacji i osób fizycznych,
 4. inne dofinansowania i dotacje.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub jego zniszczenia, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i obciążyć Wypożyczającego kosztami ewentualnej naprawy, a Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu sprzętu.
 3. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić
  i przetwarzać dane osobowe wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.