Rodzaje zajęć w Świetlicy oraz ich cel

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 

 

Praca psychologa skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

 

Cele zajęć:

 • Jak pracować w grupie?
 • "Kim jestem" – obraz samego siebie;
 • "Co to są uczuci" i jak ja je czuje?
 • "Jak mówić, żeby inni mnie słuchali"?
 • "Dobre wybory" - jak podejmować decyzję?
 • Czy stres może mobilizować?

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju rzeczywistości poprzez realizację celów edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych.

 

Cele zajęć:

 • wzmacnianie pozytywnych cech charakteru;
 • kształtowanie postaw społecznych;
 • wyzwolenie zdolności organizacyjnych i pomysłowości;
 • wzajemne wspieranie się;
 • uczenie się dostrzegania swoich mocnych i słabych stron;
 • rozwijanie zainteresowań.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

 

Podczas zajęć rozwijane są zdolności plastyczne dzieci oraz możliwość wyrażania siebie za pomocą technik plastycznych. Prowadzone są w formie indywidualnej jak i grupowej (np. tworzenie wspólnej pracy).

 

Cele zajęć:

 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi i obserwowanie uzyskanych efektów;
 • rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia;
 • rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego;
 • rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wyszukiwanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu;
 • posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

Podstawowym zadaniem zajęć z języka angielskiego jest wyrównywanie oraz niwelowanie braków, a także utrwalanie wiadomości i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego.

 

Cele zajęć:

 • popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci językiem angielskim;
 • doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach szkolnych.

ZAJĘCIA Z EDUKATOREM

 

Podstawowym celem zajęć edukacyjnych podczas pracy z dziećmi będzie wyrównywanie oraz niwelowanie braków, a także utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobywanych przez dziecko w szkole.